Spørsmålet om å rive de verneverdige bygningene Salteriet og Løven i Hovden havn for å gi rom for ny utbygging, engasjerer mange.

Nå kommer også Nordland fylkeskommune, ved fagleder for nyrere tids kulturminner, på banen. De lokker med økonomisk tilskudd for å sette bygningene i stand dersom de bevares.

I et høringsskriv til Bø kommune heter det:

Nordland fylkeskommune er godt kjent med Salteriet og Løven gjennom befaringer på stedet. For Salteriet ble det og gjennomført en tilstandsvurdering 11.6.2014. Grunnlaget for tilstandsregistreringen var en antikvarisk istandsetting av bygningen. Fylkeskommunen ga samme år økonomisk tilskudd til sikring av bygningen, et tiltak som er gjennomført.

Som vedlegg til søknaden som ble sendt fylkeskommunen i 2013 om midler til istandsetting av Salteriet, lå det en uttalelse fra Bø kommune v/rådmannen med følgende vurdering: ˮSalteriet er en av de eldste bygningene i Hovden, opprinnelig oppført i 1874. Hovden er historisk et viktig fiskevær i Vesterålen, og Salteriet er en tydelig del av denne historien.

Nordland fylkeskommune vurderer Salteriet og Løven som regionalt viktige kulturminner som bør bevares der de nå står.

Gjeldende bevaringsregulering, bygningenes kulturminneverdier og de store mulighetene for å kunne motta både økonomisk tilskudd og rådgivning/veiledning for en istandsetting av bygningene gjør at vi sterkt fraråder at det gis rivetillatelse.