Rødt Sortland, andre partier og Fagforbundet har fremma alvorlig kritikk til H/Frp sitt forslag til budsjett og økonomiplan 2024-2027. H/Frp har flertall i kommunestyret og må stå 100% ansvarlig for vedtakene.

I etterkant melder ordfører gjennom media at «…svartmalinga som har vært i media fra enkelte politikere i opposisjonen ikke har vært noe hold i».

Rødt sin viktigste kritikk dreier seg om særlig 2 avsnitt i kommunestyrets vedtak etter forslag fra H/Frp.

Budsjettvedtakene det vises til er følgende:

1 «Inntekter fra vindkraft, havbruk, grunnrenteskatt og konsesjoner (vann).

Disse inntektene settes av på eget fond som øremerkes nærings og samfunnsutvikling. Inntektene fra havbruksfond, vindkraft eller vannfall skal også holdes utenom netto driftsresultat for å skape et mest mulig korrekt bilde av driften.»

Og

2. «Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter settes lik anbefaling fra TBU»

Det ene vedtaket om å trekke inntekter fra Havbruksfondet og grunnrente-inntektene fra driften – er beregna av kommunedirektøren til ca. 20 mill. pr. år. Disse inntektene skal altså ikke brukes til kommunal tjenestefinansiering. Dette bryter med tidligere praksis og kommunedirektørens budsjettforslag.

Det andre vedtaket krever et positivt budsjettresultet pr. år på 1.75% av nettodriftsresultat. Dette har kommunedirektøren beregna krever et kutt i driftsrammene på ytterligere vel 22 mill.

Altså til sammen kutt i dagens drift av kommunen på mer enn 42 mill. pr. år med bare disse vedtakene. Dette er ikke svartmaling, men realiteter. Det vil ha dramatisk virkning dersom det blir gjennomført.

Hvordan er dette fulgt opp?

Det kan tyde på at H/Frp/ordfører sjøl har sett at dette ble tilnærma så dramatisk som Rødt også mente. I et notat fra kommunedirektøren skrives det følgende:

»Kommunedirektøren har avklart med ordfører at netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter settes lik anbefaling fra TBU ikke skal gis resultatvirkning i eksisterende økonomiplanperiode.

Det samme gjelder for inntektene fra havbruksfond, vindkraft eller vannfall som skal holdes utenom

netto driftsresultat (NDR) for å skape et mest mulig korrekt bilde av driften gis ikke virkning i

eksisterende økonomiplanperiode.»

Siden vedtakene om å fjerne nevnte 42 mill. fra driftsbudsjettet ligger i budsjett/økonomiplanvedtaket for 2024 – 2027, kan dette ikke tolkes på annen måte enn at dette skal gjelde for nettopp denne inneværende økonomiplanperioden. Når kommunedirektøren mener det er tilstrekkelig å få ei «avklaring» fra ordfører på at så ikke er tilfelle, - i realiteten å oppheve kommunestyrets vedtak bare med ei «avklaring» fra ordfører, er dette ikke noe annet enn ei overstyring av kommunestyrets budsjettvedtak. Dette er uakseptabelt.

Politikere er stadig blitt minna om at budsjett- og økonomivedtakene gjelder for tidsbegrensa periode. Det blir derfor merkelig at det gjøres vedtak som etter ordføreres inngripen i denne saka, ser ut til plutselig å skulle gjelde for en seinere økonomiplanperiode. Heller ikke kommunaldirektøren kan sjølsagt endre på kommunestyrets vedtak.

Om ordfører skal gis anledning til å sminke posisjonens vedtak gjennom uakseptabel «avklaring» med kommunedirektøren, er vi ute av demokratisk kurs.

Det eneste positive i saka er at det synes som et forsøk på kort sikt på å ro i land et budsjett med mindre dramatiske virkninger enn opprinnelig framlagt. Det kan Rødt hjelpe til med det på en demokratisk måte.

Er dette hensikten må det gjøres gjennom nytt vedtak i samme organ som har gjort de opprinnelige vedtakene.

Så snart Rødt har mulighet til det i kommunestyret, vil vi foreslå at flertallet endrer på vedtaket - alternativt at vi tester framgangsmåten overfor statsforvalteren.

At økonomien til kommunen generelt er utfordrende framover, er det sannsynligvis enighet om.

Hilsen Christoffer Ellingsen, gruppeleder Rødt Sortland