Grete Ellingsen svarer Jørn Martinussen (V) på hans leserinnlegg.

Avtalene mellom Sortland kommune og Vesterålen Energi AS om kjøp av aksjer i Vesterålskraft AS, samt låneavtalen mellom Eidsfjord Sjøfarm AS (Holmøy) og Vesterålen Energi AS ble for første gang gjort kjent for formannskapet og offentligheten, i saksfremlegget til formannskapsmøtet i Sortland kommune den 27. oktober 2023. Vesterålen Energi AS er et 100 prosent eid datterselskap av Sortland kommune og ble opprettet fordi en kommune ikke kan låne penger til å kjøpe aksjer. Selskapet skulle kjøpe 18,8 prosent av aksjene i Vesterålskraft AS. Låneavtalen mellom Vesterålen Energi AS og Holmøy, ble etter det jeg har fått opplyst i sin helhet fremforhandlet av tidligere ordfører i Sortland, og med bistand fra administrasjonen i kommunen. Vesterålen Energi AS ved styreleder, ble kun brukt til å signere avtalen, slik at låneavtalen formelt ble liggende i dette selskapet.

Flere politikere i Sortland har gjentatte ganger i løpet av de siste to årene bedt om å få se avtalen. Dette blant annet gjennom spørsmål til ordfører i kommunestyret den 30.03.2023 - sak 004/23 - orienteringssak aksjer Vesterålskraft AS/Vesterålen Energi AS. Her ble det spurt fra en av kommunestyrerepresentantene fra kommunestyrets talestol: «vi vet ikke hva denne avtalen er, så jeg spør nok en gang til ordfører er det slik at den avtalen får ikke vi se før eventuelt Høyesterett sier at vi tar ikke denne saken?». Til dette svarte ordfører; «Som sagt så foreligger den avtalen og det vil være relevant at den avtalen legges frem når den eventuelt settes og får aktualitet og gjennomføres i ett eller annet omfang». Til sakens opplysning så var lånet på 131 millioner allerede utbetalt fra Holmøy til Vesterålen Energi AS, og renter påløpt i størrelsesorden flere millioner kroner. Til tross for dette fikk ikke kommunestyrets medlemmer innsyn i avtalen i mars i år.

Når avtalen nylig, etter min anmodning, ble offentliggjort og lagt frem så var det ny informasjon som ble fremlagt at låneavtalen på opprinnelig 131 millioner kroner med Holmøy, kun var av kortsiktig karakter, og at hele lånet med renter, totalt 140 millioner kroner, forfaller 31.12.2023. I sakspapirene til formannskapsmøtet, opplyses det at Holmøy har seg tilbudt å forlenge lånet med 1 år til 31.12.2024, men da med økning i rentesatsen, slik at rentekostnaden for 2024 forventes å bli ca. 10 millioner kroner. Holmøy har ikke benyttet sin rett til å konvertere deler av lånet til aksjer i Vesterålen Energi AS og dermed bli indirekte bli medeier i Vesterålskraft AS

Med bakgrunn i den nye informasjonen vedtok formannskapet med 7 (SP, Frp, H) mot 2 (Ap) stemmer å be om en evaluering av prosessen i Sortland Kommune. Herunder om de avtaler som er inngått eller disposisjoner som er gjort av ordfører og/eller kommunedirektør er innenfor de fullmakter som er blitt gitt av kommunestyret. Formannskapet ba videre om et det skal gjøres en vurdering i forhold til habilitet for politikere og administrasjonen i kommunen i alle saker mellom Holmøy-konsernet og Sortland kommune etter at avtalen ble inngått.

Habilitet rundt offentlige personer har vært hovedtema i nasjonale media over en lengre periode. Det handler om tillit til det systemet som folkevalgte og offentlige organer er satt til å forvalte. I Store norske leksikon defineres habilitet slik; «Vurderingen av inhabilitet er helt generell og objektiv, og innebærer ikke noen vurdering av enkeltpersoners integritet eller profesjonalitet. Reglene skal beskytte allmennhetens tillit til de beslutninger som tas, og skal også forhindre at personer som er i et tilknytningsforhold til sakens gjenstand eller parter, «overkompenserer» ved å gå for langt i motsatt retning for å være sikker på å ikke gjøre noe galt.» Det er den enkelte politiker eller saksbehandler som selv har ansvaret for å vurdere sin habilitet. For politikere avgjøres habiliteten av organet man sitter i, i dette tilfellet ville det vært kommunestyret.

I et leserinnlegg har kommunestyrerepresentant Jørn Martinussen, Venstre kritisert at spørsmålet om habilitet ikke er reist tidligere. Årsaken til at det ikke er gjort, er at det er nye opplysninger som er kommet frem, og som aktualiserer spørsmålet om habilitet. At det er inngått en kortsiktig låneavtale med en privat aktør, der kommunen åpenbart kommer i en meget krevende situasjon dersom den private aktøren ikke ønsker å forlenge låneavtalen, setter også spørsmålet om habilitet i et nytt lys.

Jørn Martinussen hevder i leserinnlegget «at en kommune ikke kan bli inhabil». Jeg tror de aller fleste er enige i at det er vår plikt som valgt av folket, at vi sørger for prosesser som folk har tillit til. Per i dag så vet vi ikke verken om noen har vært eller er inhabile fra kommunenes side. Men det er vårt ansvar å belyse dette. Forhåpentlig kan vi sjekke saken ut med at vi alle er og har vært habile i alle saker som eventuelt måtte komme mellom Sortland kommune og vår private långiver. For tilliten til det politiske systemet i Sortland, mener jeg det vil være svært hensiktsmessig at det blir gjort en vurdering av habilitet, og som jeg forutsetter vil bli gjort av ekstern juridisk ekspertise.

Jeg vil understreke at det er overhodet ikke er noen grunn til å kritisere Holmøy-konsernet i denne eller øvrige saker. Det er heller grunn til å kunne beklage overfor Holmøy at kommunens handlinger, ved å inngå et kortsiktig lån som nå med renter er på over 140 millioner kroner, uten tilsynelatende å ha en løsning på hvordan dette skal tilbakebetales, kan ha satt Holmøy som långiver i en ubehagelig situasjon. Vi har som kommune all grunn til å framsnakke den aktivitet som Holmøy har i Sortland og Vesterålen, og kommunen skal fortsette å være en aktiv tilrettelegger og samarbeidspartner for Holmøy framover.

Jørn Martinussen skriver ellers mye i leserinnlegget om de store mulighetene eierskapet i Vesterålskraft medfører. Denne debatten hilser jeg velkommen og er en del av grunnlaget for vedtaket i formannskapet om at Sortland kommune skal utforme en ny strategi eller eierskapsmelding for sitt eierskap i Vesterålskraft AS og Vesterålen Energi. Jeg er glad for at Sortland Venstre etter mange år er tilbake i kommunestyret, og dermed kan være aktivt med når kommunens eiermelding skal diskuteres og til slutt vedtas.