Hadsel kommune er helt avhengig av et levende og sterkt privat næringsliv som bidrar til økt verdiskapning. Det er privat næringsliv som bidrar til å skape det sterke lokalsamfunnet vi har, og samtidig bidrar vårt levende lokalsamfunn til at næringslivet vårt kan vokse.

Verdier må skapes før de kan fordeles. Veksten i økonomien må derfor være sterk i privat sektor. De i kommunen vår som ønsker å satse, og skape muligheter for seg selv og andre gjennom kreativitet og innsatsvilje må oppmuntres, og de må få høste resultatene av sitt arbeid.

Hadsel Høyre vil fortsette å legge til rette for en positiv og fremoverlent næringspolitikk som bidrar til at kommunen har, og ikke minst i fremtiden fortsatt vil ha, et fremragende næringsliv.

Hadsel høyre vil

  • Bidra til at kommunen opptre proaktivt og kartlegge det lokale næringslivets behov.

  • Ta stedsutvikling på alvor og bidra til å skape levende lokalsamfunn i hele kommunen.

  • Bygge ned byråkratiske barrierer som ikke inviterer til nyetablering- eller bedriftsutvikling. Dette innebærer blant annet kommunens saksbehandling i form av ventetid, tilgjengelighet og samhandling mellom avdelinger og ansvarsområder i administrasjonen.

  • I enda sterkere grad definere og styrke næringssjefsrollen, blant annet gjennom å tettere dialog med det lokale næringslivet

  • Bidra til at flest mulig av de pendlerne som daglig reiser inn og ut av Hadsel, i stedet vil bosette seg og jobbe i vår kommune. I 2022 var det 250 personer flere som pendler ut av kommunen for å jobbe, enn det som pendler til Hadsel kommune.

I en rapport skriver distriktssenteret at en kommune som lykkes med næringsutvikling, slik som arbeidsplassvekst, nyetablering, verdiskapning og næringsaktivitet har en kultur preget av lite jantelov, høy tillit og en kommunal organisering som gjør at aktører i større grad griper muligheter. En god kultur bidrar til å stimulere enkeltpersoners initiativ og gjennomføringskraft.

Alle våre fantastiske jobbskapere, grundere initiativtakere trenger fortsatt politikere og en kommuneadministrasjon som sier JA!