Ordførerne i Hadsel og Sortland har besøkt Norne-plattformen sammen med en rekke andre ordførere og de er imponert og begeistret over det de har sett og lært.  Det er fint at norske bedrifter får oppdrag for oljebransjen og at de tar inn lærlinger, selv om både oppdrag og antall lærlinger er redusert de siste par årene. Overføring av kunnskap fra ei næring til ei anna, er svært positivt - det kommer vi til å trenge når framtida nå må bli grønnere.

MEN, alt dette betyr ikke at å åpne opp for petroleumsaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja er en god ide, tvert om, det er et særdeles risikabelt prosjekt.

Besøk hos Statoil ender nesten uten unntak med at gjestene konkluderer med følgende: De vil ha konsekvensutredning for å få mer kunnskap, og oljeaktiviteten må ikke gå på bekostning av fiskeriene.

Først til begrepet konsekvensutredning (KU):

Konsekvensutredning er en juridisk åpningsprosess. Målet er å tildele nye arealer. Siste KU, gjennomført i Norge, var for Barentshavet sørøst. Tittelen på dokumentet er ikke til å misforstå: «Åpningsprosess for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst.»

Mer kunnskap:

Det er gjort ei omfattende kunnskapsinnhenting for LoVeSe. Først gjennom «Utredning av konsekvenser av helårlig petroleumsvirksomhet i Lofoten – Barentshavet» (2004).

Så kom «Forvaltningsplanen for Lofoten – Barentshavet» 2006.

Deretter «Oppdatering av Forvaltningsplanen» i 2011 og «Kunnskapsinnhenting» (KI) i 2012-2013.

Her finnes kunnskap om bunnforhold, gytevandring, arbeidsplasser, utbyggingsmodeller, geologisk kartlegging m.m. Kunnskap fra Norsk Polarinstitutt, Havforskningsinstituttet, Dir. for Naturforvaltning, Klima- og miljødep. Fiskeridep. ALLE FRARÅDER PETROLEUMSAKTIVITET I OMRÅDET. Og ja, det vil gå ut over fiskeriene.

I Kunnskapsinnhenting 2012 har Olje- og energidep. en egen rapport om mulige aktiviteter ved petroleumsaktivitet i LoVeSe. Utredningene er basert på en oljepris på 100 dollar fatet og dermed ikke reelle i dag.

Det er forsket på området gjennom 15 år og til en kostnad på over 1 milliard. Dette er en langt grundigere undersøkelse enn for Barentshavet sørøst.

Vi har gjennom alle disse utredningene fått all den kunnskapen vi trenger for å kunne ta en avgjørelse om å åpne eller ikke. Ei konsekvensutredning vil ikke gi oss et bedre grunnlag. Der er Folkeaksjonen og oljeminister Lien enige.

All dette ligger på nettet og er tilgjengelig for alle som mener at vi mangler kunnskap. Det er bare å plukke den frem. Folkeaksjonen bidrar gjerne med nettadresser.

Så til slutt: Det er ei ærlig sak å si at en ønsker å åpne LoVeSe for petroleumsaktivitet, og velger å overse forskningens kunnskap og tilrådninger. Det gjorde H og FrP for Barentshavet, og vil gjøre det samme for LoVeSe.

Folkeaksjonen oppfordrer derfor de oljepositive til å slutte og late som om vi mangler kunnskap og tone flagg hvis de er villige til å ta den risikoen oljeaktivitet innebærer, både for våre fiskeriavhengige lokalsamfunn og for ei raskt økende global oppvarming. Ja, takk, begge deler er ikke et alternativ.

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og SenjaWenche Cumming, leder