Sortland er regionsenter og et knutepunkt for hele Vesterålen. Mange trekkes hit fordi byen er kompakt, et levende handels- og kultursentrum, og med kort avstand og tilgang til private og offentlige tjenester.

Vesterålen er en kompakt region som kan videreutvikles til en enda sterkere bo- og arbeidsmarkedsregion. Veiene er viktig for næringslivets konkurranseevne, de er livsnerven i folks hverdag og de er viktige for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

Sortland Venstre mener at Sortland må ta mål av seg til å være en drivkraft i hele Vesterålen for vekst, både innenfor handel, næring, kultur og nyetableringer. Vi må derfor ha trygge, trafikksikre og velfungerende trafikkårer.

Gang- og sykkelveier

Sortland Venstre mener at gang og sykkelvei over Sortlandsbrua må være første prioritet i plan for gang- og sykkelvei. Slik kan vi knytte sammen kommunen i ett gang- og sykkelvei nettverk, med gang og sykkelvei fra YX-stasjonen i Sigerfjord over Sortlandsbrua og inn til sentrum.

Enn så lenge har ikke Sortland tilrettelagt for syklende i sentrum. Det er et stort potensial for flere syklende, og mange bor i sykkelavstand til sentrum og jobb. Byen har et uforløst potensial for å gjøre gangarealene mer brukervennlige og trygge, slik at innbyggerne og handlende opplever dem som bedre å bruke.

Sortland Venstre mener det må satses mer på å tilrettelegge for gående og syklende. Det må også satses mer på å gjøre sentrum TRYGT og tilgjengelig for å få folk til å gå mer mellom stedene de skal til framfor å kjøre.

Sortlandsbrua er en flaskehals

Høyden på brua begrenser seilingshøyden på skip. Den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden har forandret seg betydelig. I langt større grad enn tidligere vil fagmilitære råd avgjøre hvor militære installasjoner blir liggende. I en situasjon der brua blir skadet, kan kystvaktas forsyningslinjer bli kuttet. I så måte er en bru mer utsatt enn en tunnel.

I løpet av få år vil det bli etablert et nytt havneavsnitt, noe som vil medføre at trafikken over brua vil øke. Allerede nå ser vi at tungtrafikk som blir stående fast på brua hindrer annen trafikk. En tunnel vil avhjelpe dette betydelig.

Vesterålen er en av de mest betydningsfulle fiskeriregionene i Norge, og det er all mulig grunn til å anta at aktiviteten vil øke, noe som vil belaste brua ytterligere.

Dette betyr at vi politisk allerede nå må begynne et arbeid for å få en tunnel under sundet.

Fylkesveien deler sentrum i to

Vesterålsgata, som mange krysser flere ganger daglig, oppleves som trafikkfarlig og representerer en barriere mellom bebyggelse og sentrum.

Det passerer i snitt mer enn 11.000 kjøretøy over Kirkebakken daglig. Enkelte dager ligger trafikken noen tusen over dette

Vi kommer ikke unna å enten få på plass en undergang eller overgang. Alternativt må det på plass lysregulering.

I byer der det har vært mulig, er hovedferdselsåren lagt utenfor bykjernen. Men pga. Sortlands særegne topografi er dette ikke lett gjennomførbart. Trafikkbelastningen er stor og noen av de trafikale utfordringene løses nå med rundkjøringer. For å ytterligere bedre trafikkforholdene mener Sortland Venstre at det er viktig at Bjørklundveien ferdigstilles snarest slik at den kan redusere lokal trafikk gjennom bykjernen.

Mye av dette er forankret i en av de viktigste styringsdokumentene i kommunen – kommunens Samfunnsplanen. Nå handler det om handlekraft for å ta Sortland framover, og Venstre vil mer enn gjerne bidra til å ta Sortland framover.