FRP og Høyre i Nordland er lettet over at nedleggelse av akutt- og fødetilbudet i Lofoten og Narvik tas ut av den videre omstruktureringsprosessen i Helse Nord.

Fylkestinget i Nordland har i flere runder uttalt seg om Helse Nord saken og bedt om at det må gjøres en mye bredere analyse av hva en slik omstrukturering vil bety for Nord-Norge. At det nå tas ut av prosessen er nok en lettelse for mange.

FrP og Høyre forventer nå at helseministeren og regjeringen tar initiativ.

Veien videre må nå være at det foretas en skikkelig samfunnsanalyse av hvilke konsekvenser en slik omstrukturering innebærer for landsdelen. Resultatet av dette og endring av struktur bør opp til stortinget for demokratisk behandling, før noe trer i kraft. Dette bør helseministeren og regjeringen ta initiativ til.

Det er også viktig å se på totalberedskap kommisjonen som nylig har konkludert med at sykehusene i Nord-Norge er svært viktige i en nasjonal beredskapssammenheng, og som i sin rapport anbefalte styrking av spesialisthelsetjenesten og akuttberedskapen i landsdelen.

Videre mener begge parti at mangel på kvalifisert helsepersonell, økonomiske underskudd og demografiske utfordringer ikke løses med sentralisering og nedleggelse av lokalsykehus. Avstand, vær og vind er rett og slett for stor mellom helsetilbudene, som allerede er på et minimumsnivå. Vi forventer en langt mer aktiv tilnærming til rekrutteringsutfordringer fra både Helse Nord og sentrale myndigheter, hvor både kommuner og fylkeskommune involveres.

FrP og Høyre understreker at tilgang til akuttberedskap og likeverdige helsetjenester er avgjørende for å bidra til trygghet, bolyst, rekruttering og samfunns- og næringsutvikling i de viktige og verdifulle nordområdene som Nordland utgjør en stor del av. Fremtidig verdiskaping i nord må være et mål for Norge som nasjon, men dette forutsetter et helsetilbud med føde- og akuttilbud som er levelig for befolkningen vår.

Det vil være noe mer kostnadskrevende å drifte et helsetilbud i det langstrakte Nord, men svaret er ikke å legge ned tjenester og funksjoner. Vi er særdeles fornøyde med at dette synes å ha nådd frem til ministeren.