Helse Nord har et særlig ansvar for mindreårige barn som pårørende.

Mindreårige barn som pårørende er blant de vi er redde for at ikke vil få likeverdig og trygg oppfølging i forslaget som styret i Helse Nord har sendt ut på høring frem til 25. april.

En av bekymringene som kommer frem fra helsepersonell i anledning Helse Nords forslag, er ivaretakelse av barn som pårørende av pasientene på døgnenheten.

I Helse Nords forslag som er ute på høring, er psykiatrisk døgnenhet ved LOVe DPS i sin helhet foreslått flyttet til Bodø.

Helsepersonell har plikt til å ivareta mindreårige barn som pårørende. Dette er hjemlet i helsepersonelloven § 10 a. Formålet med loven er - ifølge Helsedirektoratet - at det raskt blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre i stand til å mestre situasjonen og å forebygge problemer.  Helsepersonell skal vurdere hvilken oppfølging pasientens mindreårige barn kan ha behov for, og om nødvendig medvirke til å ivareta disse behovene.

Ett av behovene som barn som pårørende ofte har - er å føle seg trygge. En del av det å være trygg handler om å få komme å se hvordan mor eller far har det på sykehuset, og å ha muligheten for jevnlig kontakt med syke foreldre. Å få komme på besøk.

På DPS ivaretas barn blant annet ved at helsepersonell kan observere samspillet mellom barn og foreldre i disse møtene og fange opp barnas behov.

Når pasienter er innlagt på psykiatrisk døgnpost lokalt i Vesterålen, har pasientene anledning til å reise hjem på permisjon når de har øyeblikk hvor de føler seg i form til det. Dette er noe som både helsepersonell, pasienter og pårørende legger vekt på er en viktig del av behandlingen, og som fører til at barna får møtt sine behov for å vite hvordan foreldre har det, og trygges i å vite at mor eller far kommer hjem.

Ved å flytte psykiatrisk døgnenhet til Bodø vil ikke barn ha samme mulighet til å komme på besøk, og pasientene vil ikke ha anledning til å reise hjem på permisjon. Det krever en helt annen form for planlegging å skulle sette seg på et fly, enn å kunne dra på besøk eller permisjon med en kjøretur. Reisekostnadene er også et viktig element som må tas i betraktning.

Marit Lind presiserer i sitt innlegg publisert på VOL.no mandag 8. april at Helse Nord har som mål å sikre en desentralisert helse- og omsorgstjeneste som yter gode trygge og likeverdige helsetjenester i hele landet.

Det blir også presisert i innlegget at tjenestene skal være like tilgjengelige og at behandlingsresultatene skal være som ellers i landet. Helse Nord har et særlig ansvar overfor barn som pårørende i prosessen.

Sykehusets venner i Vesterålen håper styret i Helse Nord tar et ekstra ansvar for å ivareta barnas behov i det vanskelige arbeidet de har foran seg, og at ivaretakelse av barn som pårørende blir en viktig del av ROS-analysen som gjennomføres før beslutningene tas.

Helse Nord har et særlig ansvar for å sørge for at helsepersonell har anledning til å ivareta mindreårige barn som pårørende.