I sitt svarinnlegg til Jørn Andreassen 13.05.17 åpner Jardar Jensen med; «Faktafeil og «fake news» blir ikke mer korrekt om de gjentas nok ganger! Dette er beklageligvis en strategi som enkelte miljøer på Andøya og Vesterålen tydeligvis har valgt.»

Jeg synes du Jardar Jensen skal fortelle konkret hva du oppfatter som faktafeil og «fake news» i stedet for å generalisere. En av våre store utfordringer i Andøya-Evenes-saken er at det er så mange argumenter og forhold å gripe tak i vedrørende Evenes, at det er vanskelig å «samle seg» rundt noen få. Det er derfor ingen grunn til at vi skal produsere faktafeil. Så bare fortell oss hva du oppfatter som feil fra denne siden, slik at de kan oppklares.

Med mer enn 26.000 medlemmer har støttegruppa Bevar Andøya Flystasjon valgt en åpen strategi, hvor vi går ut offentlig med fakta og meningsytringer. Evenes-sidens strategi har vært det lukkede rom i form av utbredt lobbyering, og det i lang tid før Andøy-siden i det hele tatt var klar over hva som var i ferd med å skje.

Jensen virker sår fordi vi påpeker negative fakta omkring Evenes Flystasjon. Men, det er nå en gang slik at om kona argumenterer for at vi skal kjøpe en gammel Trabant, mens jeg mener vi bør beholde Toyota’en, så må jeg på et tidspunkt slutte å argumentere for den perfekte Toyota’en og heller fortelle henne hvorfor Trabant er et dårlig valg.

Det beste alternativet

Jensen skriver videre i sitt innlegg; «At vi har hatt rett i at Evenes har vært og er det beste alternativet for operasjonsbase Nord har nå bl.a. to Forsvarssjefers fagmilitære råd, to ulike Regjeringer og Stortinget fastslått i sine anbefalinger og vedtak

Vel, slike uttalelser fungerer godt i det lukkede rom (lobbyering) hvor ingen stiller kritiske mot-spørsmål eller korrigerer fakta. I det åpne rom derimot får du svar på tiltale.

Det hele startet som kjent med at Evenes ble valgt som QRA-base etter en politisk hestehandel med Roger Ingebrigtsen i førersetet. Personlig synes jeg det er en skandale og meget betenkelig at strategiske valg av militære baser blir gjort på denne måten, men slik skjedde det og det har vi vært nødt til å forholde oss til.

Forsvarssjefens fagmilitære råd foreslo av økonomiske årsaker, utrolig nok, å fase ut Orionflyene og erstatte disse med droner og mindre fly, og samtidig flytte overvåkningsbasen til Evenes. Landets forsvarsøkonomi er stadig anstrengt, og noen i Forsvarsdepartementet (FD) hadde allerede på det tidspunkt betimelig fortalt Forsvarssjefen at en samling på Evenes ville være økonomisk lønnsomt, samt at kjøp av nye fullverdige MPA-fly ville bli alt for kostbart. Da Forsvarssjefen etter hvert forstod hvor håpløst dette rådet var ble dronene og småflyene med Regjeringens støtte byttet ut med P8. Dessverre glemte han åpenbart å vurdere om Evenes var egnet for P8.

Ettertiden har vist at FD’s beslutningsgrunnlag har en rekke feil og mangler, og i tillegg bygger på en rekke feilaktige forutsetninger - både hva gjelder Evenes og Andøya. Herunder har man åpenbart glemt det faktum at P8, i motsetning til dronene og småflyene som etter Forsvarssjefens opprinnelige råd skulle erstatte Orion, kan bære våpen og trenger armeringsplattformer med betryggende sikkerhetsavstander, noe som vil være umulig å få til på Evenes innenfor de vedtatte kostnadsrammer.

Det samme mangelfulle og feilaktige tallmateriale har fulgt saken gjennom Regjering og Storting og med svært anstrengt forsvarsøkonomi og manglende forståelse av operasjonell forsvarsdrift blant beslutningstakerne så ble utfallet det verst tenkelige. Men denne prosessen er lagt fra over.

Jardar Jensen tar feil når han sier at Evenes er det beste valget. Evenes Flystasjon når ikke Andøya Flystasjon til anklene engang. Ta en titt på bildet over. Norge og NATO har en fullverdig base på Andøya, med alle nødvendige fasiliteter. Mange av disse er fasiliteter som aldri kan bygges på Evenes pga. utfordrende topografi. Andøya Flystasjon har all den plass man kan ønske seg for fremtidige utvidelser - både på land og mot hav. Store bufferområder mot den sivile terminalen, mot militære bygg og installasjoner, samt mot sivile og militære flybevegelser. Omkringliggende områder er padde flate, akkurat slik man ønsker seg om man skal bygge en flybase. Basen ligger på et smalt og flatt nes, ytterst på en øy. - Enkel og oversiktlig å forsvare med luftvern, langt billigere enn Evenes, uten bakker og berg og fjordarmer som fiendtlige missiler vil kunne utnytte.

Forsvarsministeren snakker i store ord og sier at man må tilpasse seg tiden og den til enhver tid gjeldende trusselsituasjon. Det finnes neppe en mer tilpasningsdyktig base for fremtiden enn Andøya.

Andøya Flystasjon får skryt fra «alle hold» for sin suverenitet for formålet. Navngitte fageksperter og fagmiljøer med adekvat erfaringsbakgrunn gir sin støtte til basen og stiller seg uforstående til flyttingen til Evenes. FD på sin side viser til anonymiserte ekspertuttalelser som støtter deres forslag uten at vi, til tross for utallige etterlysninger, har fått opplyst navn på en eneste av disse ekspertene eller fått vite hvilke fagmiljøer de viser til.

To argumenter for Evenes

Jeg har faktisk bare sett to argumenter for hvorfor Evenes er et godt alternativ.

Det første argumentet er; «Nærheten til Harstad og Narvik gir muligheter for jobb og utdanning for ansattes familier som skal bosette seg i området». Men hallo, når ble egentlig familielivet til våre forsvarsansatte en avgjørende faktor ved lokalisering av Norges viktigste forsvarsbaser? Vi skal velge lokasjoner ut fra fagmilitære parametere. Hvis ikke kan vi jo bare legge alt til Oslo.

Det andre argumentet, som er den eneste fagmilitære begrunnelsen, er; «Luftvern på Evenes vil, i tillegg til å beskytte basen, også beskytte Ramsund orlogsstasjon, det allierte mottaksområdet i Ofoten og fremrykningsaksen nordover. Luftvern på Andøy vil ikke ha den samme effekten. Det er derfor tungtveiende fagmilitære og operative grunner for å samle aktiviteten på Evenes

Les begrunnelsen en gang til. Dette er altså de tungtveiende fagmilitære og operative grunnene, - og de er jo ikke tungtveiende i det hele tatt. De kan knapt ansees å være argumenter.

La oss være enige om følgende:

  • Et mottakssenter for allierte vil ikke være mål for overraskelsesangrep og vil derfor ikke ha behov for luftvern i fredstid. Om det skulle oppstå trusselsituasjoner som innebærer at vi må ta imot allierte stryker, så flyttes nødvendige luftvern-enheter til mottakssenteret for beskyttelse. Mest sannsynlig vil NATO/USA medbringe sitt eget luftvern når de ankommer.

  • Beskyttelse av Ramsund Orlogsstasjon er selvfølgelig en «kjekt å ha»-effekt DERSOM Evenes først skulle ha luftvern, men det er jo ikke et argument i saken. Det finnes ikke en marinebase i Norge som er beskyttet av et stående, langtrekkende luftvern, og jeg legger til grunn at de fartøyer som ligger til kai i Ramsund forsvarer seg på samme måte som de vil forsvares seg «til sjøs».

Når FD velger å kalle dette «tungtveiende fagmilitære og operative grunner for å samle aktiviteten på Evenes» avslører det bare at det ikke finnes fagmilitære argumenter for å velge Evenes.

Evenes Militære flystasjon ble lagt ned for mer enn 15 år siden. Evenes er ikke, og vil aldri bli, det beste alternativet for valg av enebase i Nord-Norge. Med hånden på hjertet klarer jeg ikke å se en eneste kvalitet på Evenes Flystasjon som overstiger den komplette flybasen som ligger på Andøya.

Evenes er en sivil flyplass med innslag av litt forsvarsaktivitet. Andøya er en militær flybase med innslag av litt sivil flyaktivitet.

Som Jardar Jensen poengterer er det riktig at Enebase Evenes samlet sett er et resultat av innstillinger i Forsvarssjefers fagmilitære råd, behandling i to ulike Regjeringer og vedtak i Stortinget, men man må se bak vedtakene og hva som lå til grunn for dem. Få de riktige tallene og argumentene på bordet og legg frem saken til ny behandling så skal vi se hva utfallet blir.

Lobbyvirksomhet er ikke ulovlig, men det får noe uetisk over seg når man over lang tid benytter det i skjul for å stjele arbeidsplasser fra nabokommunen. Ofoten regionen har gjennom trekløveret eks-ordfører Jensen, ordfører Kristiansen og ordfører Edvartsen brukt mye tid og penger med ett mål for øye; skaffe flere arbeidsplasser til kommunene. At Norge og NATO får en middelmådig løsning som hverken er rigget for nåtiden eller fremtiden ser de ikke ut til å bry seg om. – For disse er det kommuneøkonomien i Evenes og Narvik som er viktigst.

Og nå har altså Forsvarsministeren ved fremlegging av forslag til Statsbudsjett stått i Stortinget og redegjort for at tallene fra forrige fremlegging er uforandret og ikke trengs å redegjøres for. Da gjelder minst ett av to scenarioer: Enten lyver Forsvarsministeren, eller så har hun som Regjeringens representant og som ansvarlig øverste leder for FD ikke gjort jobben sin og fulgt opp pålegget i merknadene fra Stortingsbehandlingen.

Konsekvensutredningen har riktignok så vidt startet på Evenes, men med det fokus denne saken har hatt i media kan det neppe ha gått Forsvarsministeren hus forbi at det i ettertid av Stortingets vedtak om enebase Evenes allerede har dukket opp en rekke forhold som må ha endret kostnadsbildet radikalt. For eksempel at det må etableres et omfattende og kostbart oppsamlingssystem for avisningsvæske (rullebane) med tilhørende etablering av miljøledning ned til Ofotfjorden (min 5-6 km), at det i budsjettene åpenbart var uteglemt at det må etableres armeringsplattformer for MPA i forsvarlig avstand fra sivil lufthavn og rullebaner, i tillegg til en rekke andre «uteglemte» poster i beslutningsgrunnlaget.

Jeg tar for gitt at Forsvarsministeren er klar over sitt ansvar og sine plikter iht. Grunnlovens §82: «Regjeringa skal gje Stortinget alle dei opplysningane som trengst for behandling av dei sakene ho legg fram. Ingen medlemmer av statsrådet må leggje fram urette eller villeiande opplysningar for Stortinget eller eit stortingsorgan.» Dette er et stort ansvar, spesielt om man påfører nasjonen store økonomiske tap ved å lyve og/eller holde tilbake informasjon. Overtredelse av grunnloven medfører straffeansvar – selv for en minister.

Jeg håper du forblir i det offentlige rom Jardar Jensen. Da kan du bidra til en reell debatt, hvor alle argumenter komme frem i lyset. Argumenter for og imot er til stor nytte for de som fatter vedtakene, og denne saken er absolutt ikke avsluttet.

Tom Bjørvik

Forfatter av innlegget, Tom Bjørvik.