Den nye energiloven, som ble vedtatt i Stortinget i fjor, pålegger energiselskapene uansett størrelse å skille ut nettet i eget selskap. Nå skal NVE utforme konkrete forskrifter til loven.

Det selskapsmessige skillet innebærer at et selskap med kraftproduksjon eller annen virksomhet ikke kan eie nettselskapet. Det funksjonelle skillet betyr i praksis at ledelsen i nettselskapet ikke kan sitte i ledelsen i morselskapet. Avhengig av hvilken definisjon av «ledelse» NVE legger til grunn, kan dette undergrave selskapenes muligheter til å sysselsette personalressursene på den mest hensiktsmessige måten.

Resultatet kan bli færre arbeidsplasser

Energiloven er kontroversiell. I løpet av valgkampen ble den trukket frem som eksempel på en sentraliseringstendens som rammer de små og lokale selskapene spesielt hardt. NVE og regjeringen legger ikke skjul på at sammenslåinger i bransjen er ønskelig, men årsakene er mangelfullt belyst. Her går NVE de store selskapenes ærend: det er ikke overraskende at flere, store selskap ønsker det selskapsmessige og funksjonelle skillet velkomment. Store selskap håper å kunne dra fordeler av at de mindre selskapene påføres unødvendige utgifter. Resultatet kan bli færre arbeidsplasser i distriktene, svekket næringsutvikling utenfor byene og en dårligere beredskap.

Gi bedriftene handlingsrom

Vi oppfordrer NVE til ikke å forskriftsfeste løsninger som er byråkratiserende og fordyrende for de lokale selskapene, ettersom det til syvende og sist er nettkundene som må ta regningen for rigide forskrifter. Dette er også viktig av forvaltningsmessige hensyn. Stortingets vedtak tilsier at selskapene må få betydelig handlingsrom i organiseringen av driften.  En slik linje må også NVE legge seg på i forskriftsarbeidet.

Om forskriftene utformes for rigid, vil resultatet bli samfunnsøkonomisk dårlig. Når NVEs arbeid går mot slutten henstiller vi direktoratet å ha dette viktige prinsippet langt fremme i pannebrasken, heller enn å la seg villede av en hul tro på stordrift.