Maken til hykleri skal man lete lenge etter. Nå lover AP altså å innføre "reell leveringsplikt". Javel. Det sa de i 2012 også. AP foreslo da en innstrammingspakke som skulle sikre mer bearbeiding på land. Hele pakken ble i sin helhet trukket etter at APs daværende fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen hadde hatt saken på høring.

APs tillitsvalgte hevder jeg gir 80 prosent av nord-norske ressurser bortimot gratis til trålrederiene. Det er jo det reneste vrøvl. Jeg tar kvotene fra trålerne og gir de til kystflåten i nord. Det er jo det motsatte av hva APs talspersoner nå signaliserer i sitt innlegg som faktisk ønsker at trål skal få beholde 100 prosent. Ikke nok med at de farer med løgn, så innehar de altså frekkhetens nådegave når de hevder at jeg gir bort felleskapets ressurser til private. Si meg, når skal AP faktisk stille seg til ansvar for de vedtak som i historien er fattet på deres vakt? Vedtak som har bidratt til en uthuling av dette systemet man nå tydeligvis ønsker å applaudere hvor man tidligere har gitt dispensasjon etter dispensasjon.

For hva skjedde egentlig i perioden med den rød-grønne regjeringen fra 2005-2013?

I 2010 fikk Aker Seafood tillatelse til å skille ut industrivirksomheten fra trålerdriften. Dette har ført til at tråldriften er blitt lønnsom, mens industridelen har gått med tap. Dette var sikkert et fornuftig vedtak i sin tid, men må heller karakteriseres som en uthuling av den bindingen som AP nå holder så hellig, kontrakten om et sameie av naturressursene mellom hav og land, enn en innstramming.

Tilbudsplikten som var knyttet til Hasvik ble opphevet i 2008 mot økonomisk kompensasjon fra rederiet. I 2010 gjorde Øksnes kommune avtale med Prestfjord AS om bortfall av tilbudssplikt mot at Prestfjord skulle utvikle Myre Fryseterminal videre, og at framtidige landinger skulle gå gjennom fryseterminalen. Det ble ikke gitt økonomisk kompensasjon. Rederiet leverer fortsatt til, og driver fryseterminalen.

Selskapet Nergård AS fikk opphevet sin aktivitetsplikt til Skjervøy i 2010 mot tilleggsytelser. Isolert sett var også dette fornuftige vedtak, preget av at en som statsråd sitter med et ansvar for å skape lønnsomme arbeidsplasser. Innebar dette en innstramming av pliktene? Definitivt ikke. Dette har vært APs politikk når de satt i regjering.

AP kommer med de samme løftene de ikke holdt de åtte årene de satt i regjering. Nå må folk i nord våkne og utfordre. Ekspertgruppen som har vurdert alle sider ved pliktsystemet, konkluderte med at innstramminger ikke er realistisk med mindre staten kan gå inn og subsidiere driften.

Dette var en vanlig måte å drive industripolitikk den tiden leveringsplikten ble innført, der plikter og subsidier hang tett sammen. Vi er i dag i en annen tid. Å tro på at politikere og byråkrater er best til å styre næringslivet, at tvangsdirigering av fisk til utvalgte bedrifter er løsningen i dag, er ikke veien å gå. Dette er virkemidler som er forlatt i annet norsk næringsliv.

Det fiskerinæringen nå fortjener er at vi politikere faktisk klarer å ha en faktabasert diskusjon om det som vi alle har erkjent ikke fungerer. Nå nærmer det seg valg og historien forteller meg at da er det få faktabaserte diskusjoner fra AP. Det er synd, for Nord Norge fortjener så utrolig mye bedre enn å bli holdt for narr på denne måten.