Den største utfordring i vår felles helsetjeneste er at vi ikke har nok folk. Det betyr at vi må utdanne flere, rekruttere bedre og ikke minst beholde folka vi har i tjenesten. Derfor prioriterer Arbeiderpartiet å styrke økonomien til sykehusene og kommunene.

Den virkelig store utfordringen i helse- og omsorgstjenestene i dag – er mangelen på fagfolk. Personellmangelen vil ikke bli mindre i fremtiden, snarere tvert om. Mange ansatte føler på et sterkt press og at tiden ikke alltid strekker til. Denne utfordringen har vi sett over tid, også fra før pandemien, uten at forrige Høyreregjering gjorde grep for å stoppe det. Arbeiderpartiet har startet snuoperasjonen for å skape en bærekraftig og fremtidsrettet helsetjeneste med en god bemanning. I budsjettenigheten med SV tar vi flere grep.

Utfordringene er størst i nord, men vil bli aktuelle i hele landet om det ikke gjøres noe. Vi skal derfor bruke 240 millioner kroner årlig for å rekruttere helsepersonell i nord. Pengene blir fordelt mellom Helse Nord og kommunene. Målet er å styrke helsetilbudet, begrense vikarbruken og få flere faste ansatte i helsetjenestene. Jeg har de siste ukene besøkt flere sykehus og kommuner i våre nordligste fylker og flere har påpekt at det er behov for mer penger. Nå leverer regjeringen.

Arbeiderpartiet er ikke fornøyd med dagens ventetider i sykehusene. Derfor har vi blitt enige om en økning på over to milliarder kroner utover kompensasjon for lønns- og prisvekst fra 2023 til 2024. Dette kommer på toppen av en allerede betydelig styrking på 6 milliarder i revidert budsjett, slik at sykehusene skal kunne opprettholde sin kapasitet på tross av pandemiettervirkninger og kostnadsøkninger. På sikt skal ventetidene i sykehusene ned. Vi jobber hver eneste dag for å redusere ventetidene.

Arbeiderpartiet vil ha en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten, med mål om å likestille den med andre helsetjenester. Sammen med vår budsjettpartner har vi blitt enige om 300 millioner oppbygging av offentlig tannhelse i fylkeskommunene. Det er bra for alle, men mest for dem som har minst og må utsette tannlegebesøket på grunn av økonomi.

Fastlegeordningen har vi styrket med nesten 1 milliard kroner i helårsvirkning. Dette er den største satsingen på ordningen siden den kom i 2001. Tilsvarende satsing på forebygging og lavterskeltjenester gjør vi på psykisk helse feltet. Arbeiderpartiet satser på styrking av grunnmuren i vår felles helsetjeneste. Ved å sikre og forbedre fastlegeordningen, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og gode lavterskeltilbud vil vi også redusere presset på spesialisthelsetjenesten og på de ansatte. For å sikre god nok bemanning har kommunene fått flere milliarder i frie inntekter.

Helt til slutt, vår felles helsetjeneste består av hundretusenvis av dyktige fagfolk – som går på jobb hver dag for å sikre gode helsetjenester til oss alle. Det aller viktigste for Arbeiderpartiet er at vi løser de bemanningsutfordringene vi står ovenfor. Statsbudsjettet for 2024 vil bidra med dette, men jobben er langt fra over.