Denne uttalelsen ble vedtatt av et enstemmig formannskap i Sortland 27. oktober.

Med et Nordland for fremtiden, er kunnskap og kompetanse løsningen på mange av våre utfordringer. Den desentraliserte modellen i Nordland er unik. I fylkesrådets politiske plattform for perioden løftes borteboernes velferd samt gjennomføring av en pilot for etablering av hybelhus i samarbeid med vertskommuner for videregående skoler.

Sortland vg. skole avd. Kleiva (Kleiva) har en klar satsing innenfor fornybar energi og samarbeidsprosjekter som kobler grønn og blå næring sammen. Kompetansen ved skolen og den innovative innsatsen som gjøres, er imponerende. Sortland kommune mener at god rekruttering krever nå at Kleiva raskt får bedre undervisningslokaler og boforhold for videregående elever. I forrige periode foreslo fylkesrådet at det i løpet av perioden skal bygges et internat ved Kleiva. Dette ble utsatt til 2026.

«Smarthus – Økolandsby» med nye undervisningslokaler og bosted for elevene kan være en bærekraftig pilot der man ikke er tilknyttet kraftnett eller annet offentlig avløpssystem og der man ser på fornybar energi som f.eks. sol, vind, biogass, bioenergi, varmelagring, termisk energi, bølgekraft og gjerne i kombinasjon. Det må nå vurderes om midler fra undervisningstillatelsene kan benyttes i arbeidet med hybelhus på Kleiva.

I forbindelse med rivning av bygningsmasse og utvikling av skolen, mener Sortland kommune at fagmiljøene som er relevant for Kleiva ivaretas. Dette gjelder bl.a. Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland (avløsertjeneste), Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge- rådgiving, Stordyrveterinærene i Vesterålen og Arktisk Kompetansesenter for sau. Disse er representert i skolens fagråd sammen med Vesterålen skogeierlag og bondelagene i Vesterålen. Det jobbes også med å etablere et utvidet fagråd med akva, fiskeri og landbruk. Landbruksnæringen, skolen og kompetanseklyngen på Kleiva skaper nyvinninger og utvikler landbruket daglig i felleskap. Det er jobbet med å videreutvikle kompetanseklyngen slik av man får tettere bånd med blå næring. Da vil man få enda flere innovative løsninger og utnytte sirkulærøkonomien på tvers av næringene i Vesterålen. Det er derfor svært viktig for primærnæringen å beholde lokaliseringen på Kleiva.

Sortland Videregående skole avdeling Kleiva (Naturbruk) har signert avtale blant annet med Nibio, Telemark Thechnologies og Vesteraalens. Det er i gang utviklingsprosjekter ved skolen som både jobber for mulig etablering av fagskoletilbud, FoU – prosjekter i samarbeid med næringslivet innen blå og grønne sektorer.

Sortland kommune mener det er viktig at forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til Kleiva, har nødvendig fremdrift slik at de gjennomføres med mest mulig utviklingskraft. Man bør se på modeller for utvikling av den blå grønne naturbruksskolen som ivaretar behovet for innovasjon, forskning og utviklingsmuligheter utenfor rammen av videregående skole. For at Kleiva kan utvikle seg til en innovativ skole for fremtiden, må et flunkende nytt undervisningsrom «Det blå rommet» etableres snarest. Kleiva har mottatt mindre til utstyr over lengre tid enn andre sammenlignbare skoler. Dette krever et løft på utstyrssiden. Et pilotprosjekt for internat på Kleiva bør snarest etableres. Det er samtidig viktig for primærnæringen å beholde lokaliseringen på Kleiva.