22. mai skal Stortinget vedta endringer i Opplæringsloven og friskoleloven for å sikre en god skolehverdag for elevene. Den nye loven har en tydelig nulltoleranse mot mobbing, vold, trakassering, diskriminering og annet krenking. Vi styrker elevenes tydelige rett til et trygt og godt skolemiljø, hvor det er elevens opplevelse av skolemiljøet som til en hver tid er avgjørende. Ingen voksne skal overprøve eleven eller fortelle eleven hva han eller hun må tåle.   Skolens aller viktigste oppgave når noen ser eller melder fra om mobbing, er å handle.

Barna fortjener en mobbefri oppvekst. Vi som politikere kan lage lover for å sikre at barnas rettigheter ivaretas, men det er hver enkelt skole som må jobbe grundig hver dag for å forebygge mobbing. Derfor innfører vi også en ny aktivitetsplikt for skolene, som erstatter dagens byråkratiske vedtaksplikt. Aktivitetsplikten skal sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Skolene skal dokumentere en aktivitetsplan og foreldre og barn får full innsynsrett i plan og oppfølging av planen. Skolens ansvar skjerpes også i saker der det er en voksen på skolen som krenker elever.

Flere regjeringer har jobbet for å få mobbetallene ned. Allikevel har disse tallene vært stabilt høye. Derfor har denne regjeringen jobbet grundig med utarbeidelsen av denne nye loven. I de nye bestemmelsene i loven vil summen av tiltakene og grepene som er tatt gjøre elevenes rettsikkerhet like sterk som før. I tillegg vil skolens aktivitetsplikt og styrkingen av fylkesmannens kapasitet og kompetanse til å håndtere klager og oppfølgingssaker, gjøre at tiltak for å bedre elevens hverdag kan settes inn raskere og mer effektivt.

I stortingsbehandlingen har vi som sitter i Stortingets Kirke, utdanning- og forskningskomité også foreslått at det opprettes en kompensasjons- og oppreisningsordning for elever som er påført skade eller læringstap som følge av mobbing i skolen.  Dette kan gjøre det noe lettere for en elev å legge saken bak seg. Samtidig kan det også bidra til at skolen tar sitt ansvar alvorlig.

En god barndom varer livet ut. Det gjør også det motsatte. Da må vi som politikere ta ansvar for å gjøre det vi kan for å sikre at våre skolebarn for en trygg og god skolehverdag uten mobbing. Vår statsminister Erna Solberg har dette som et av sine fem løfter til norske barn. Nå følger vi på Stortinget opp med strengere krav til skolenes og samfunnets oppfølging av mobbesaker.