Noen tanker om skolestrukturen i Bø og administrasjonens og enkelte politikeres manglende evne eller vilje til å se helhetsbildet og virkeligheten.

Skal det gjøres noe med skolestrukturen i Bø så må dette være basert på en grundig analyse av behovene og utfordringene i kommunen. Vi må finne ut og bestemme oss for hvordan skolestrukturen i Bø skal være i fremtiden.

Vi må IKKE drive å flytte elever hit og dit for så å gjøre nye endringer om få år.

Følgende faktorer bør vurderes i utformingen av skolestrukturen:

  1. Antall elever bør vurderes for å sikre tilstrekkelig ressurser og kapasitet. Dersom elevtallet ser ut til å bli lavt kan det være hensiktsmessig og samle skolene.

  2. Geografiske forhold og tilgjengelighet må vurderes for å sikre mest mulig rettferdig tilgjengelighet for alle elever. En elev fra Nykvåg eller Guvåg er like mye verdt og viktig som en elev fra Steine. Dersom det er stor geografisk spredning av elever, kan det være behov for flere skoler i kommunen.

  3. Skolestrukturen bør være utformet med tanke på å sikre høy kvalitet i undervisningen og god trivsel for elevene. Det kan være hensiktsmessig å ha mindre skoler for å sikre tett oppfølging av den enkelte elev.

Det er viktig å involvere ulike aktører i beslutningsprosessen, inkludert elever, foreldre, lærere og lokale myndigheter. Utforming av en felles visjon og målsetting for skolestrukturen kan være avgjørende for å lykkes med utformingen av en god og fremtidsrettet skolestruktur i Bø. Forutsigbarhet:

Forutsigbar skole og barnehagestruktur er en viktig faktor for bolyst, samt tilrettelegging for tilflytting til Bø. Mange familier tar beslutninger om hvor de vil bosette seg basert på tilgjengeligheten og kvaliteten på skoler og barnehager i området.

Dersom Bø kommune har en forutsigbar og stabil skole og barnehagestruktur, kan dette tiltrekke seg familier som ønsker å etablere seg i regionen.

En forutsigbar skolestruktur vil gi trygghet og stabilitet for  foreldre som ønsker å sikre barna sine en god utdannelse.

En god skole og barnehagestruktur vil også ha indirekte effekt på andre faktorer som påvirker tilflytting, som for eksempel boligmarkedet. Med god skole og barnehage i kommunen, kan dette bidra til økt boligetterspørsel som igjen vil øke tilflyttingen til Bø.

En stabil og trygg skolestruktur gir barna våre mulighet til å bygge varige sosiale relasjoner.

Ved å ha et fast fellesskap av jevnaldrende og voksne rundt seg over tid, kan barna utvikle vennskap og sosiale ferdigheter som er viktig for deres utvikling. Det vil styrke deres sosiale kopetanse og evner til å samhandle med andre.

En stabil skolestruktur er avgjørende for barnas trivsel, læring og utvikling. Barna får en plattform til å lære, utvikle sosiale ferdigheter og oppleve mestring i et trygt og stabilt miljø.

Det er viktig at Bø kommune nå lar alle bli hørt, gjør nødvendige utredninger, tar nødvendige hensyn og ikke gjør noen forhastede beslutninger.

Skal det gjøres endringer i skolestrukturen må dette være gjennomtenkt, slik at vi slipper å diskutere dette flere ganger i fremtiden.

Et alternativ til fremtidig skolestruktur som jeg forutsetter blir utredet er en felles grunnskole (1-10) på Asterset der ungdomsskolen ligger i dag.

Plassering av en felles grunnskole her vil være det som blir geografisk rettferdig.

Dette vil:

  • gi mulighet for god ressursutnyttelse.

  • potensielt gi bedre tilgang til fagtilbud, skoleutstyr og lærere med spesialkompetanse.

  • større sosialt felleskap og bedre samhold mellom elever fra ulike deler av Bø.

  • vil gi et mer inkluderende og mangfoldig læringsmiljø.

  • en felles grunnskole vil være mer attraktiv for kommunen og vil tiltrekke seg flere ressurser og investeringer for å utvikle et godt og moderne skoletilbud for alle elever.

  • driftskostnader vil reduseres. Man kan dele på allerede eksisterende fasiliteter som gymsal, skolekjøkken, musikkrom, uteområder.

  • Asterset har også svømmebasseng som kan moderniseres og tas i bruk.

I dag bruker Bø kommune nærmere en million kroner årlig til leie av basseng og skyss.  Disse pengene kunne vært brukt til rehabilitering og drift av bassenget på Asterset. Over en periode på 10 år utgjør dette en sum på nærmere 10 mill.....

En annen faktor i denne sammenheng er at elever mister verdifull undervisningstid når de må reise til og fra svømming i skoletiden.

Argumentet om at svømmebassenget på Asterset er for smått er bare tull.

I min tid på Asterset ungdomskole var det 10 ganger så mange elever som det er i dag. Gutter og jenter hadde svømming samtidig. Det var aldri snakk om at bassenget var for smått....

Og alle lærte å svømme som jo er hovedpoenget!

Etablering av en felles grunnskole på Asterset bør i alle fall grundig utredes før bestemmelser om fremtidig skolestruktur tas.

PS: Ser av kommunedirektørens kalkyler at det kan spares 750.000,- årlig ved å legge ned Eidet skole og flytte ungene til Straume.

Med all respekt: Dette er lommerusk!

Regner med at kommunedirektøren har gjort så pass mye utredning i saken at det er tatt høyde for evt. kostbare tilpassinger på Straume skole ? Eller andre evt. utgifter som vil gjøre seg gjeldene?

Har forresten allerede fått signaler om at nyetablerte familier vurderer å flytte ut av Bø kommune hvis Eidet skole blir lagt ned. De har valgt å bosette seg i Nordbygda og har valgt Eidet skole fordi barna deres her blir sett av lærere og får hjelp med utfordringer.

Regner med at kommunedirektøren har tatt høyde for at dette kan bli en av konsekvensene av å legge ned en skole "over natta"?

Årlige skjønnsmidler fra staten utgjør ca. 75.000,- pr. innbygger.

Mister Bø kommune 10 innbyggere på grunn av et forhastet og lite gjennomtenkt forslag, da er plutselig de 750.000,- som kommunedirektøren skulle spare ved å legge ned Eidet skole forsvunnet.....

I tillegg risikerer vi da å miste ressurspersoner som kanskje jobber innen skole og helse.

Uansett utfall av dette lite gjennomtenkte forslaget fra kommunedirektøren er det viktig å huske på at det er ungene våre som evt. blir flyttet hit og dit!