Det gjøres mye godt arbeid i barnehager og skoler i Øksnes i dag. Men det må gjøres mer.

SIKRE BARNAS OPPVEKST MED HELHETLIG KOMMUNAL OPPVEKSTPLAN!

Vil du bli med på laget i arbeidet med å styrke oppveksttilbudet til barna våre? Da må du stemme på et parti hvor likeverdighet og felleskap er grunnleggende verdier. Et av hovedmålene for Øksnes Arbeiderparti er at Øksnes skal være et sted der våre barn blir sett, ivaretatt og får utvikle seg til gode voksne.

Det gjøres mye godt arbeid i barnehager og skoler i Øksnes i dag. Men det må gjøres mer, og da må vi som politikere gjøre vår jobb med prioriteringer og investeringer. Etter mange år som spesialpedagog i barnehage og skole har jeg fått bekreftet at tidlig og tilpasset innsats er vesentlig for å sikre trygge og utviklende oppvekstvilkår for barna våre.

For å gi barnehagebarna og elevene det tilpassede og gode tilbudet de fortjener, må nødvendige ressurser tilføres.

Politikerne må ta sitt ansvar i å tilrettelegge for at både barn og voksne får det nødvendige miljøet for trygghet, trivsel, læring og utvikling. Dette er grunnleggende for styrking av barnas psykiske helse og motvirker mobbing og utenforskap.

For å gi barnehagebarna og elevene det tilpassede og gode tilbudet de fortjener, må nødvendige ressurser tilføres. Det innebærer voksne med tid, kunnskap og kompetanse om hva som er viktig for barns utvikling innenfor både barnehage, skole, helse og omsorg.

Det trengs rom og utstyr for å drive tilpasset undervisning. Det nye skolekvartalet vil være en del av denne kabalen. Vi vil gi muligheter for mer praktisk rettede læringsaktiviteter i skolen. Lokale ressurser i form av kultur, natur og fiskeri har grunnleggende verdi i læringsmiljøet.

En helhetlig oppvekstplan vil gi et politisk og administrativt verktøy med tydelige mål og tiltak å styre etter for alle tjenestene innenfor oppvekstområdet.

Barnevernsreformen har flyttet mer ansvar til kommunene. Dette har ført til at hele oppvekstsektoren må fornyes. Forebyggende arbeid og tidlig innsats er sentralt. Samarbeid på tvers av etater og faggrupper er nødvendig.

For å sikre at det legges til rette for likeverdige oppvekstvilkår for alle barn og unge i Øksnes, vil Øksnes Ap at det snarest mulig utarbeides en helhetlig kommunal oppvekstplan. En helhetlig oppvekstplan vil gi et politisk og administrativt verktøy med tydelige mål og tiltak å styre etter for alle tjenestene innenfor oppvekstområdet. Planen vil forplikte både i å tildele ressurser og øke kvaliteten på tjenestene for barn og unge med ulike forutsetninger og livssituasjoner. Barn og unge som trenger hjelp fra flere faggrupper og instanser er spesielt sårbare. Det kan være hjelp i form av språkopplæring eller avlastningstiltak. En likeverdig oppvekst for alle sikres ved også å inkludere behovet for særskilt tilrettelegging i planen. Skal vi lykkes med integrering og sosial utjevning må det arbeides systematisk på alle nivåer og på tvers av faggrupper og etater.

Foreldreutvalg, ansatte, politiske utvalg, elev- og ungdomsråd må være delaktige med innspill og utforming av planen. Medvirkning og åpen prosess for innbyggerne er nødvendig i arbeidet med en slik plan.

Bli med oss på laget for å styrke oppvekstvilkårene og omsorgstilbudet for barna våre!