Regjeringen la frem i statsbudsjettet for 2023 grunnrenteskatt på laks, ørret og regnbueørret. Et skattesjokk vi ikke har sett i nyere tid for ei av Nordland, kanskje til og med Norges viktigste Næring. Bekymringen vår gikk hovedsakelig på hvordan regjeringens forslag ville kunne påvirke sysselsettingen og utviklingen negativt for havbruksnæringa i Nordland. Nordland Venstre var dermed tidlig ute med å komme i dialog med næringa hvor vi dessverre fikk bekreftet de negative konsekvensene. Næringen har etter forslaget måtte bruke tid på å endre allerede vedtatte planer, igangsatte prosjekter har måttet blitt re-vurdert gjennom nye og heftige budsjettgjennomganger. Næringen har måttet ta grep på bakgrunn av signalene fra regjeringen noe som har gjort fremtiden til næringen usikker.

Ingen av næringsaktørene vi har vært i dialog med er uenig i at havbruket skal bidra til fellesskapet og betale skatt av verdiene de skaper. Det som har gjort det utfordrende for næringen er helheten i beskatningen, den ekstreme usikkerheten og den totalt manglende inkluderingen fra regjeringens side.

Næringen har behov for å kunne planlegge med stødig hånd kontrakter og framtidsutsikter for sine ansatte. Nordland Venstre har jobbet tett opp mot stortingsgruppa om utfordringen. Vår fylkestingrepresentant Arne Ivar Mikalsen fremmet saken for Venstres landsmøtet. Venstres alternative budsjett legges  denne uken og Nordland Venstre er fornøyd med at våre stortingsrepresentanter har tatt våre tilbakemeldinger med seg i arbeidet for å sikre gode politiske prosesser for havbruksnæringen. Venstre lanserer en 5 punkts strategi som er som følgende:

·       Forslaget om å beregne grunnrenteskatt ut fra spotpris (normpris), legges dødt. Skatt må beregnes ut fra reell salgspris.

·       Innføring av grunnrenteskatt-beregning utsettes fra 2023 til 2024. Da blir det en reell høringsprosess før skatten innføres, ikke bare en skinnprosess.

·       Høyere produksjonsavgift i 2023 innføres som foreslått av regjeringen.

·       Skattetrykket på de små, familieeide oppdrettsselskapene må reduseres for å unngå «salg av Kyst-Norge». Venstre sier nei til regjeringens forslag om kraftig skjerpet verdifastsetting på beregning av formuesskatt og skjerpet utbytteskatt.

·       Et nytt skatteregime fra 2024 må ta mer hensyn til natur, klima og dyrevelferd.

https://www.venstre.no/artikkel/2022/11/11/venstres-5-punktsplan-ut-av-regjeringens-laksekaos-utsett-grunnrenteskatten-til-2024/

Kontakt:

Arne Ivar Mikalsen tlf 917 16 569

Cecilie Hegge: tlf 473 71 912