Etter at regjeringen la frem sitt forslag til ny langtidsplan for forsvaret (LTP), er forsvarsdebatten i full gang. Når det gjelder Hæren og Heimevernet, foreslår regjeringen at det skal gjennomføres en landmaktstudie. En landmaktstudie er både riktig og viktig, men forslaget om studien fremstår som lite troverdig fordi det samtidig foreslås omfattende kutt i forsvarsområdene de vil utrede.

Det foreslås kutt på 7 000 heimevernssoldater i områdestyrken. I tillegg foreslås hele Sjøheimevernet med store mengder materiell ment for forsvar av kysten vår nedlagt fra 2020.

Det er dramatisk! Derfor har vi vanskelig for å skjønne behovet for en ny landmaktstudie når det gjelder Heimevernet ettersom det allerede før en slik studie er vedtatt - og ennå mindre foreligger - foreslås dramatiske kutt i det en skal utrede?

Skal vi kunne ha tillit til en landmaktutredning, må selvfølgelig utredningen komme først, slik at de politiske beslutningene kan bygge på studiens kunnskapsgrunnlag.

Samtidig er det viktig at de som skal gjennomføre  landmaktstudien er bredt sammensatt. Vi forventer at både Heimevernets rådsstruktur og Heimevernets fagfolk inviteres med i utredingen. Det vil være helt avgjørende for å sikre forståelse for Heimevernets egenart og den betydningen denne har for kampvilje, evne og styrkens kostnadseffektivitet. Heimevernet bygger på et utstrakt samarbeid med det sivile samfunn, noe som også må ivaretas i en landmaktstudie.

Heimevernet er en del av landets totale beredskap. Utviklingen på flere områder varsler om at samfunnet har behov for mer beredskap, ikke mindre. Derfor må vi sørge for at landmaktstudien gir et bidrag til å dekke både det militære og sivile beredskapsbehovet. Dersom studien skal bli relevant, må alle kutt stoppes – og sammensetningen av de som skal utarbeide studien må bygge på et ærlig ønske om reell kunnskap – ikke en styrt prosess for å legitimere større forsvarskutt.

Heimevernet bruker kun 3 % av hele forsvarsbudsjettet. Heimevernet er en budsjettpost hvor det er usedvanlig lite penger å tjene, men kolossalt mye beredskap å tape.