Under behandlingen av Nasjonal transportplan (NTP) i fylkestinget forrige uke valgte Fremskrittspartiet en underlig taktikk:

De prioriterte media fremfor utvikling i Nordland.

Har utvidet til 12 år

Det er regjeringen, med minister fra Fremskrittspartiet, som har valgt å utvide perioden for NTP fra 10 til 12 år. Det vil si at perioden nå skal gjelde fra 2018 til 2029.

Da må vi ha ambisjoner for alle de 12 årene. Det hadde et samlet fylkesting, med unntak av Frp sine representanter.

Fylkestinget løftet frem viktige områder innenfor vei, bane, havner og luftfart. Og vi gjorde det for hele 12-års-perioden.

48 tiltak på 12 år – det blir nøyaktig 4 tiltak for hvert år. Det er hverken ufokusert eller useriøst.

I tillegg prioriterte fylkestinget hvilke tiltak som skulle prioriteres i den første fireårsperioden. Men heller ikke det mente FrP var riktig, undres Skjæran.

Enighet er viktig for gjennomslag

Fylkestinget i Nordland har lang tradisjon for bred tverrpolitisk enighet om de store linjene når vi avgir høringssvar til NTP.

Det har vært en styrke. Når partiene står samlet om de viktige utviklingstrekkene for Nordland, da har vi større gjennomslagskraft.

Slik var det i 2012. Alle partier på fylkestinget var da enstemmige i sine prioriteringer. FrP ønsket i tillegg at E6 på Helgeland skulle gjennomføres uten bompenger.

Det er ingen tvil om at vi har fått stort gjennomslag for våre prioriteringer i den gjeldende nasjonale transportplanen.

Hvorfor mangler FrP ambisjoner?

Etter at FrP kom i regjering, har de ei ny tilnærming i fylkestinget. Hvorfor har man så lave ambisjoner nå? Er det slik at Nordland FrP vet noe vi andre ikke vet? Arbeider de for å ta ned forventningene i Nordland?

Det er rett og slett underlig å følge Nordland FrP i denne saken.

Bjørnar Skjæran, leder i Nordland Ap