Sortland kulturfabrikk skal åpne om kort tid.  Fra før har det vært mye trafikk internt ibyen som skal krysse Vesterålsgata.  Nå blirdet mye mer.  Barn og unge fra skoleområdetskal nå ofte gå til og fra kulturhuset, for å besøke musikkskolen, biblioteket,Newton-rommet, museet eller andre tilbud som blir der.  I tillegg kommer behovet for å nå butikker ogandre tilbud nede i sentrum.

Byens foreløpig eneste hotell ligger på oversiden avriksvegen, slik at også gjestene herfra må krysse Vesterålsgata for å komme tilbutikker eller kulturhuset nede i sentrum.

Trafikken på fylksvegen øker stadig, og mye av dette er heltnødvendig gjennomgangstrafikk som har behov for å passere Sortland i rimeligfart.  Noe av dette er viktig person- oggodstransport til og fra våre nabokommuner som alt i dag møter en flaskehals iVesterålsgata.

Sortland Arbeiderlag, som er Sortland APs lokallag isentrum, har drøftet dette og ønsker å løfte frem denne saken nå.  Vi ber både våre egne representanter ikommunestyret og lokalpolitikere fra andre parti, om å bidra til at dettesnarest får høyeste prioritet i kommunen.

Vårt forslag til tiltak er at Rådhusgata og Skolegata leggesi undergang til Vesterålsgata, slik at trafikk til og fra skoleområdet kan gådirekte, uten å møte fylkesveg-trafikken. Dette er særlig viktig for myke trafikanter, der skoleelever til fotseller på sykkel, er en svært utsatt gruppe i trafikken.  Det har vært flere alvorlige ulykker ognesten-ulykker ved kryssing av riksvegen. Vi kan ikke fortsette dette sjansespillet.

Forholdene ligger svært godt til rette for å etablereunderganger i Vesterålsgata, da det er naturlig stor høydeforskjell her.  Første steg må være en undergang derRådhusgata nå begynner, slik at gående og syklende kan krysse riksvegen trygtvia undergangen.  Da en slik undergangikke vil berøre riksvegen, kan arbeidet påbegynnes raskt.  Litt av plenen foran rådhuset må her vike,slik at en undergang kan bygges, men det er en liten kostnad for å bedretrafikksikkerheten.

Neste steg må bli å legge Skolegata under Vesterålsgata,slik at også biltrafikk til og fra skoleområdet kan gå direkte motsentrum.  Dette må også sees i sammenhengmed etablering av nytt parkeringshus på bankplassen, samt kanalisering avtrafikken internt i sentrum.

Sortland Arbeiderlag er forundret over at forslaget tilbyplan, samt planleggingen av kulturfabrikken, ikke har tatt opp denne sakenspesielt.  Trafikksikkerheten i byen svekkesfaktisk ved flere av de forslagene som nå er fremmet i byplanen.  Man fjerner mange parkeringsplasser midt isentrum, og ønsker flere gående i bybildet. Høyre og FrP foreslår storstilt utbygging av bygårder med leiligheteropp til 10-15 etasjers høyde, uten å sørge for tilstrekkelig antallparkeringsplasser.

Flere byggeprosjekt er allerede i startfasen i sentrum, bådemed nye leiligheter og næringsareal. Disse må pålegges å delta i dugnaden for å løse utfordringene medtrafikk og parkering.  Ansvaret for nokp-plasser og fornuftig trafikkløsning ligger på utbyggerne, i samarbeid medkommunen.  Om ikke dette løses førutbyggingene starter, ender man opp med store problem og mindre gunstigeløsninger i ettertid.

Sortland Arbeiderlag oppfordrer alle gode krefter lokalt tilå ta tak i denne saken nå, slik at den kan gjennomføres snarest mulig. Vi haringen å miste i trafikken!  Sikring avbarna våre i byen må være høyeste prioritet, nå særlig i området mellomskolekvartalet og Kulturfabrikken.

Sortland ArbeiderlagTurid Abelsen, RonnyJensen