Sortland SV ser med bekymring på at det er kommet et innspill ang skolestrukturen i Vesterålen som går på tvers av det Vesterålsrådet har vedtatt som ønsket skolestruktur.  Innspillet går ut på å splitte opp yrkesfaget på Kleiva ved å dele opp 1.klassen Naturbruk i de som vil ønske å gå fiske&fangst i 2 klasse og de som vil gå landbruk i 2. klasse.  Det er mange gode argumenter mot dette forslaget.

For det første er en stor del av timetallet i 1. klasse fellesfag, altså fag som er med i grunnlaget for alle yrker. Den faglige og pedagogiske kompetansen for å undervise i disse faga er på Kleiva.

For det andre er det veldig mange 15 – 16åringer som ikke er helt sikre på hva de vil bli her i livet. Hvis en splitter opp 1. klassen i fiske&fangst og landbruk må jo elevene ha bestemt seg for spesialisering i løpet av 10. klasse.

En skole av en viss størrelse har større mulighet til å gi elevene valgmuligheter. Kleiva har nå lyktes i få et sterkt fagmiljø fordi skolen har ansatte med høy pedagogisk og faglig kompetanse, og dessuten har de lyktes i å etablere samarbeid med landbruks- og fiskerimiljøet i området.

Å splitte opp en velfungerende skole vil være svært negativt for utdanningstilbudet i Vesterålen. Sortland SV vil kjempe for at Kleiva skal beholde fagtilbudene skolen har nå.