Tiden er overmoden for å gjennomføre en konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Kun da kan vi vite hvilke områder som skal brukes til hva, utenfor kysten i nord.

Nok en gang er vi som ordførere nødt til å si ifra om at vi faktisk ønsker en konsekvensutredning av havområdene som har blitt blokkert gjennom politiske avtaler om regjeringsdannelse de tre siste stortingsperioder. Vi krever nå at prosessen bringes et steg videre. Som ordførere ønsker vi velkommen en utvikling som skal gi oss en aktiv fremtid langs hele kysten.

Bare for å slå det fast med en gang. Vi vil aldri gå inn for en olje- og gassvirksomhet som vil sette miljø og fiskeressursene i fare, i våre havområder. Men for å vite hva som kan gjøres tilgjengelig for petroleum, under hvilke vilkår, så må vi faktisk gjennomføre en konsekvensutredning.

Vi setter vår lit til fornuftige myndigheter, en erfaren olje- og gassnæring og kloke lokalpolitikere langs hele vår kyst. Det har gjennom 50 år vært en sameksistens mellom ulike næringer som har tjent Norge godt. Vi høster av rikdommene langs kysten på en ansvarlig måte. Det skal vi fortsette med.

I havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er fiskeriressursene grunnlaget for bosetting og verdiskaping. Slik har det vært i flere generasjoner – og slik skal det også være i framtiden.

I disse havområdene er det sannsynligvis flere områder hvor fiskeri og havbruk er så viktig at det ikke er forenelig med petroleumsvirksomhet. Vi mener at i slike områder skal fiskeri og havbruk prioriteres. En konsekvensutredning vil bidra til nødvendig kunnskap om hvor disse områdene er og hvordan disse ressursene skal forvaltes.

I denne sammenhengen er det positivt at olje- og gassnæringen har forpliktet seg gjennom Konkrafts nordområderapport til å samordne seismikk og bruk av rigg under letevirksomhet.

En konsekvensutredning vil gi nye og nødvendige svar. Den vil si om dette er områder som bør åpnes eller ikke. Vi vet at tidligere konsekvensutredninger har ført til at områder har blitt unntatt utbygging og drift. Det er ikke slik at en konsekvensutredning fører til automatisk åpning av et område selv om det hevdes gjentatte ganger.

Ingen må være i tvil om at vi ønsker det beste for innbyggerne i våre kommuner og langs kysten i nord. Vi ønsker ikke aktivitet for enhver pris. Vi ønsker en balansert og god utvikling som gir oss arbeidsplasser innenfor mange næringer. Det er i balansen mellom industri, fiskeri, havbruk, reiseliv og en lang rekke andre virksomheter den fremtiden vi håper på skapes.

Det er en erkjennelse at inntektene fra olje- og gassvirksomheten har bidratt til å skape verdens beste velferdsstat. Det er ringvirkningene fra denne næringen som har lagt grunnlaget for skoler, sykehjem og alle deler av offentlig virksomhet i hele landet.

En forutsetning for en eventuelt fremtidig olje- og gassaktivitet i disse områdene, er at en konsekvensutredning kan vise til lokale og regionale ringvirkninger.

Det er kun gjennom en konsekvensutredning vi kan få svar på hvilke muligheter og utfordringer olje – og gassvirksomheten vil kunne representere .