Til Riarhaugen pårøreforening.

Jeg viser til deres brev.

Les brevet fra pårørendeforeningen her.

La meg starte med å si at jeg tar deres henvendelse på største alvor. Når Hadsel kommune har vedtatt at kommunen skal sikre matombringing, på tross av at dette ikke er en lovpålagt oppgave, er det fordi kommunen ser omsorgsverdien i dette. Med knappe resurser er dette noe kommunestyret har prioritert.

Så skal det ikke herske noen tvil om at den maten som kjøpes og omringes skal være mat av riktig og god kvalitet. Slik sett tar jeg det på største alvor når det vises til at dagens mat ofte har lav kvalitet. Som kjent lages maten på «sykehuskjøkkenet» som er et samdriftskjøkken der samdriften er mellom Vesterålssykehuset og Hadsel kommune. Jeg er verken kjent med, eller orientert, om at den matproduksjon som er ved dette kjøkkenet skulle ha lav kvalitet på maten. Dette vil jeg selvfølgelig følge opp!

Når det gjelder brevet beboerne har fått er dette knyttet til den omlegging som skal skje som følge av det nye sykehuset og at Nordlandsykehuset legger om driften til «kok- kjøl». Dette skal ikke forringe kvaliteten og dette er en produksjonsmåte som benyttes ved mange kjøkken rundt om i Norge.

Jeg oppfatter ikke at denne omlegningen vil være til hinder for at beboerne vil kunne ha felles måltid på Riarhaugen for de som ønsker dette. Og som i dag vil de som har behov for hjelp med tilberedelse for måltider selvfølgelig få den hjelpen.

I deres brev vises det til at det ble advart mot «privatiseringen» i forbindelse med nedleggingen av kjøkkenet på Ekren. Dette må være en misforståelse da maten i dag lages på samdriftskjøkkenet på sykehuset.

Så til de spørsmål som stilles til meg i det åpne brevet! Jeg kan forsikre om at jeg er opptatt av at kommunen skal gi god omsorg. Mat er slik sett en vesentlig del av omsorgen. Jeg ønsker derfor å møte pårørendeforeningen, gjerne på Riarhaugen, der de forhold som tas opp kan diskuteres nærmere. Jeg ber om å få komme tilbake over påske der vi finner et aktuelt tidspunkt.