Senterpartiets ordførere nekter å akseptere at enekspertgruppe i Oslo skal overstyre lokaldemokratiet og tallfeste hvor mangeinnbyggere som trengs for å skape gode, norske kommuner.

Mandag møttes 72 av 93Sp-ordførere til ordførerkonferanse på Stortinget. Samme dag lakommunalminister Jan Tore Sanner frem til såkalte ekspertrapport, som blantannet konkluderer med at norske kommuner ikke bør ha mindre enn 15.000-20.000innbyggere.

- Det blir lek medtall når ekspertgruppa sier at en norsk kommune normalt sett ikke bør ha mindreenn 15.000-20.000 innbyggere, sier Senterpartiets nestleder Trygve SlagsvoldVedum og leder av partiets kommunalfraksjon på Stortinget, Heidi Greni.

Senterpartiet har gjortfølgende vurderinger av ekspertgruppas rapport:

- Ekspertutvalgetsforslag om Norge skal bestå av 100 kommuner med minimumsstørrelse på 15-20.000innbyggere blir en reform for å flytte folk og ikke en demokratireform. Ekspertutvalget vil sanere lokalpolitikere, men snakker likevel om å styrkelokaldemokratiet.

- De ti kriterieneutvalget presenterer for funksjonelle kommuner, kan vi generelt sett slutte osstil.  Disse kriteriene krever imidlertid ikke kommunesammenslåing ogfastsetting av minimumsstørrelse for å kunne følges opp.

- Utvalget mener atsmå kommuner som ikke slutter seg sammen, skal møtes med lovpålagt krav tilsamarbeid.  Dette er en form for tvangsbruk vi ikke kan støtte

- Ekspertutvalgetmener det bare er i Finnmark avstandene er så store at det kan blivanskelig å nå minimumsstørrelsen på 15-20.000 innbyggere i kommunene.  Dekjenner tydeligvis ikke Norge godt nok.  Hva med Valdres-kommunene,Hallingdalen, Østerdalen, fjellregionen og de andre stedene med små kommuner ogsvært store geografiske avstander?

Ekspertgruppa har fått sommandat å gi kriterier som alle kommuner bør oppfylle med utgangspunkt i dagensoppgavedeling mellom stat, fylke og kommune.  Samtidig sier regjeringen atdet er aktuelt å flytte oppgaver fra stat og fylke over til større kommuner,men dette skal en først ta stilling til seinere.

- Oppgavene må påplass først. Senterpartiet finner det meningsløst å skulle behandle forslag omkriterier for framtidig kommuneinndeling uten at det skal skje på grunnlag avforslag om hvilke oppgaver framtidens kommuner skal løse.  Regjeringensier dagens ekspertutredning skal danne opptakten til lokale prosesser hvorkommunene utreder hvem de bør samarbeide med. Dette er å snu prosessen påhodet.  Det eneste fornuftige er å først gi beskjed om oppgavene kommuneneskal løse, og så be dem drøfte om oppgavene løses best alene, eller sammen medandre, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Statsråd Sanner ogekspertuvalget bruker barnevernet som eksempel på at mange kommuner blirfor små til å løse oppgavene.  Sanner viser til at kommuner med 5.000innbyggere ikke har mer enn to-tre fagpersoner i barnevernet og mener dette giret får sårbart fagmiljø.

- Nettoppbarnevernet er et godt eksempel på at små kommuner finner løsninger gjennomsamarbeid med sine nabokommuner.  Den rød-grønne regjeringensopptrappingsplan for det lokale barnevernet har virket, sier HeidiGreni.

Hun viser til at det de sisteårene er utviklet interkommunale samarbeid i stort omfang.  Eksemplene medde små kommunene med svake fagmiljø, er mer et uttrykk for gårsdagens situasjonenn for dagens, sier Greni.