Det hersker ingen tvil om at det er Kringelområdet som er å foretrekke som nytt havneavsnitt. Men med ei utbygging kan noe av inntektsgrunnlaget for reindrifta rives vekk. Det må kompenseres enten i form av alternativt vinterbeite, eller i form av en økonomisk kompensasjon.

Kommunens vedtatte målsetting er å etablere et nytt havneavsnitt på Kringelen. Den gode begrunnelsen er den strategiske plasseringen området har i sentrum av regionen, nærheten til annen næringsaktivitet, nærheten og skjermingen i forhold til Sortland by, og på grunn av de gode nautiske og havnetekniske forholdene.

Lokalisering til Kringelen er viktig for å knytte havna bedre til vei, og i et område hvor man kan unngå den tyngste trafikken gjennom Sortland sentrum.

I kommunens vedtatte styringsdokument står det at kommunen skal ha et særskilt søkelys på å redusere nedbygging av natur, redusere luft og støyforurensning, og verne om og sikre naturmangfoldet. Alt dette taler til fordel for Kringelen.

Det som gjenstår, er å få på plass et samarbeid med reindriftsnæringa for å finne gode løsninger på arealkonflikter i området.

Både Statsforvalteren og Sametinget har klart sagt ifra om at konsekvensutredninga som berører reinsdyrdrifta blir utfør at sakkyndige med reindriftsfaglig kompetanse. Og ikke minst må utredningen bli sterkt vektlagt.

Reindriftsamen Arild Inga har tidligere sagt at det er press på arealet, og at de de hegner om Kringelen området fordi de trenger det til vinterbeite. Han har også sagt at dersom om arealet tas vekk, må det erstattes med annet areal til beite om vinteren. Dette er et rimelig forlangende. Rives inntektsgrunnlaget vekk må det kompenseres enten i form av alternativt vinterbeite, eller i form av en økonomisk kompensasjon.

Men vi snakker ikke bare om økonomiske verdier. Reindrifta er en betydelig kulturbærer for samisk kultur i kommunen. Det er derfor viktig at naturgrunnlaget for samisk kultur og næringsutøvelse sikres og ivaretas. Kultur, natur og miljø henger sammen. Skal vi lære av fortiden, må vi bevare et mangfold av kulturmiljøer som grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk.

Kulturminner har en verdi som vanskelig kan beløpsfestes. Kulturminner må kartlegges og funn tas vare på. Kulturminnene har ikke bare en verdi for samene, men for hele samfunnet og kommende generasjoner.

Gjøres det nye funn av hittil ukjente automatisk fredete samiske kulturminner må utbyggingsplanene justeres noe slik at funnene ikke blir skadet. Dette burde være fullt mulig, bare viljen er til stede.