Hørte på Nrk Finnmark i dag tirsdag 4.april 2017 at Finnmark Ap vil gå inn for å ta deler av trålfisken til de trålerne som ikke overholder leveringsplikt?  Finnmark Ap vil da støtte statsråd Sandbergs opplegg med å gi trålerne kvoter som ikke blir brukt som de var tenkt.

Senterpartiet kan ikke godta at statsråd Sandberg rettsstridig gir bort folkets eiendom, jf. Meld. St. 20 (2016 – 2017) Melding til Stortinget. Pliktsystemet for torsketrålere, som er framlagt 17. mars 2017.

FrP-statsråden mangler fullmakt til det. Sandbergs myndighet er begrenset til – på vegne av folket – å forvalte ressursene og regulerer fisket og fiskerideltakelsen, innen rammen av norsk lov.

Det klare utgangspunkt er at «fisket eies av det norske folk i fellesskap» , se deltakerloven (1999) og havressursloven (2008). Intet sted er statsråden gitt myndighet til å gi bort folkets eiendom til noen private, det være seg trålrederiene eller redere som driver kystfiske.

Fordi staten ikke er eier av fisken kan heller ikke eiendomsretten danne hjemmel for statsråd Per Sandberg. Det er klart at staten ikke kan gi bort noe staten ikke eier. Dersom FrP skulle ønske det må Sandberg først endre loven om at folket eier fisket. Noen proposisjon om at «fisket eies av den norske staten» foreligger ikke pr. dags dato.

Det betyr at det fortsatt er folket som eier fisken. Senterpartiet er garantist for at slik skal det også være i fremtiden.

Hva vil egentlig Arbeiderpartiet gjøre i denne saken?

Vil Finnmark Ap støtte Frps linje?