Etter at det, som forventet, er kommet inn mange klager fra naboer - både næringsdrivende og beboere - kommer saken om etablering av datasenter på Myran nå opp til klagesaksbehandling i formannskapet førstkommende torsdag.

Når formannskapet skal behandle saken vil det springende punkt være begrepet “lett industri” i reguleringsplanens bestemmelser. Dersom formannskapet er enige i administrasjonens vurdering om at “lett industri” også omfatter datasenter, så vil trolig vedtaket bli stående, og vi vil få et støyende og strømslukende datasenter på Myran. Begrepet datasenter er misvisende da det her ikke er snakk om et tradisjonelt datasenter, men en serverpark som skal drive digital gruvedrift eller kryptomining.

Lett industri

I februar fremmet representanter fra MDG, Venstre og Rødt et forslag i kommunestyret der vi ba kommunedirektøren foreta en grundig gjennomgang av hvorvidt et datasenter på Myran er i henhold til nasjonale retningslinjer og kommunale planer - et forslag som ble enstemmig vedtatt.

Etter dette har kommunen vært i kontakt med både advokater og nasjonale myndigheter, uten å ha blitt klokere på hvordan “lett industri” skal defineres.

Kommunen har vært i kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet, som ikke kan finne noen entydig definisjon på “lett industri”, og med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet som sier at det ikke er noe regulering for datasenteraktivitet per tid og at kommunen må gjøre opp egne retninger og meninger.

Kommunen har også vært i kontakt med advokat Trygve Eriksen som mener at “lett industri” er et skjønnsmessig begrep hvor kommunen selv gis adgang til å nærmere definere innholdet, så lenge man er innenfor det som naturlig forstås med begrepet “lett industri”. Etter hans vurdering “kan det i alle fall argumenteres for at et slikt datasenter krever forholdsvis store arealer og svært høyt energibruk og dermed ikke vil være “lett industri”...”

Det eneste som synes klart er at kommunen står fritt til å definere hvorvidt “lett industri” omfatter datasenter eller ikke.

Når andre kommuner benytter seg av begrepet “lett industri” i reguleringsplaner kommer dette nesten uten unntak med et vilkår om at det ikke tillates støyende industri. Strand kommune åpner eksempelvis for at det kan etableres “lett industri ... som etter kommunens skjønn ikke er til sjenanse for omliggende bebyggelse m.h.t. støy”, og Lund kommune har med et vilkår om at “..støyende og/eller forurensende industri tillates ikke anlagt i planområdet” som de har satt av til forretning, lett industri og lager.

Narvik kommune har gått et skritt videre og samtidig definert “lett industri” i

reguleringsbestemmelsene til “Detaljregulering Teknologibyen”:

“Lett industri er industri som ikke påfører området vesentlige ulemper gjennom lukt, røyk, støy eller andre forurensninger ved produksjon eller transport.”

Dette er en ryddig definisjon som også rimer med hva som naturlig forstås med begrepet “lett industri”.

Det er tydelig at et støyende datasenter ikke ville blitt tillatt i områder satt av til “lett industri” i de aller fleste kommuner som benytter seg av dette begrepet, og dette burde da også være utgangspunktet til Hadsel kommune. Administrasjonen i Hadsel kommune har som kjent etter en skjønnsmessig vurdering likevel ansett etableringen av datasenter som “lett industri”, men på torsdag står de folkevalgte i formannskapet fritt til å gjøre sine egne skjønnsmessige vurderinger. Det er med andre ord stort politisk handlingsrom i denne saken, og dersom vi ender opp med et datasenter på Myran så er det fordi det er politisk ønske om å få etablert dette.

Kraftoverskudd?

Datasenteret vil ha et stort energibehov som skal tilsvare 4000 boliger per år, eller 40% av det totale strømforbruket i Hadsel kommune i dag. Et slikt vanvittig strømforbruk på noe så lite samfunnsnyttig som kryptomining vil undergrave kommunens klima- og energiplan, som legger opp til at kommunen skal reduseres klimautslippene med 50% innen 2030, blant annet gjennom å redusere energibruk i lokalsamfunnet.

På folkemøtet om datasenteret 20.02.2022 kommenterte Georg Fredrik Myhre i Handelsbygg at Nord-Norge har kraftoverskudd, og at vi ikke klarer å bruke opp all strømmen. Det stemmer riktignok at Nord-Norge sett under ett har kraftoverskudd i dag, men i Hadsel importerer vi 80% av strømmen vi bruker, og det er begrenset kapasitet på linjene fra Ofoten som forsyner Hadsel og Vesterålen med strøm. I samme folkemøte bekreftet Trollfjord ved Robin Jakobsen at det i prinsippet er først til mølla når det gjelder kapasiteten lokalt i Hadsel - det er ikke er mulig å holde av kapasitet til fremtidig utbygging på Børøya og annen næringsutvikling i kommunen.

Om få år kan med andre ord etableringen av datasenteret vise seg å være et stort skjær i sjøen for videre næringsutvikling i Hadsel kommune og Vesterålen.

Forutberegnelighet og fremtiden

Forutberegnelighet for søker har tidligere blitt nevnt som argument for at politikere ikke bør omgjøre administrasjonens vedtak, men hva med forutberegneligheten for næringsdrivende og beboere på Myran? De hadde ingen mulighet til å forutse at de risikerte å få et støyende datasenter som nærmeste nabo. Vi i Miljøpartiet De Grønne er opptatt av at vi tar vare på folk som bor og lever i Hadsel. Dette gjelder også de som bor på Myran, og alle som bruker naturen rundt Hadselåsen.

I den nylig vedtatte kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 er kommunens viktigste samfunnsmål og prioriterte temaer «Et klimanøytralt og bærekraftig lokalsamfunn», «Bolyst og god folkehelse», «En framtidsrettet næringsutvikling» og «Bærekraftig forvaltning av natur og miljø.»

En etablering av datasenter som skal bedrive utvinning av kryptovaluta på Myran vil være i strid med samtlige samfunnsmål som kommunestyret har vedtatt, og jeg håper at formannskapet kommer til den eneste riktige konklusjonen i sin skjønnsmessige vurdering på torsdag.