Alt er så bra i gode tider, da er vi venner og vi jubler for utvikling og vekst og hvor stolte vi er.

Mangelfull overføring fra staten og lave barnetall

Dagens realitet er at vi har en regjering som ikke overfører tilstrekkelig til kommunene for å  levere de tjenestene lokalbefolkningen ønsker, samtidig som barnetallet er gått drastisk ned de siste årene. Dette må vi forholde oss til. I alle de fora der jeg som ordfører møter stortingspolitikere, tar jeg opp kommuneøkonomien. Til og med KS, Kommunenes Sentralforbund, gir tilbakemelding til regjeringen over manglende fullfinansiering. De kommunene som greier seg, er de som har innført eiendomsskatt tidligere eller de som er kraftkommuner.

Når krybben er tom, bites hestene

Dette ordtaket betyr at i dårlige tider, blir selv venner fiender. Det er det jeg er bekymret for er på tur å skje i Øksnes. Med en særdeles krevende kommuneøkonomi der de folkevalgte må ta sitt ansvar og finne løsninger for å få økonomien i balanse;

  • Da blir næringslivet i opprør mot eiendomsskatt og sier at kommunen ikke er næringsvennlig.

  • Innbyggere som berøres av kutt, som skole, blir opprørt og sier at vi bygger ned lokalsamfunn.

  • Ungdommene og barna som berøres av reduserte åpningstider på basseng og ungdomsklubb er fortvilet fordi vi ikke satser på ungdommene i kommunen.

  • Byggene våre trenger sårt vedlikehold og befolkningen og ansatte lurer på om sin barnehage, sin skole, sitt sykehjem får nødvendig opprustning og fortviler over dårlige forhold.

  • Vi har Arbeidstilsynet på nakken i fht lokalitetene til Voksenopplæringa og Flyktningetjenesten.

  • Veiene er i dårlig forfatning og

  • vi får ikke investert i nødvendig forebyggende tiltak for barn og unge.

Ja det er blitt slik at vi skuler på naboen vi tidligere snakket åpent og godt med.

Det vi nå opplever i Øksnes er et resultat av offentlig fattigdom og behov for å kutte i tjenester. Dette har medført at politikere settes opp mot hverandre, befolkninga settes opp mot politikerne, næringslivet settes opp mot politikerne, bygde settes opp mot hverandre, foreldregrupper settes opp mot hverandre i forbindelse med skoler, vi begynner å rakke ned på hverandre, på politikerne, på andre enheter i kommunen etc.

Så spør jeg: Er det virkelig slik vi vil ha det i Øksnes?

Når kommentarer og utsagn i sosiale medier og andre fora, blir for tøff, er det ikke rart at folk ikke ønsker å stille til valg.

Øksnessamfunnet, altså vi som bor her, er de som rammes av at vi holder på slik vi gjør nå.

Jeg ser med bekymring på det som nå skjer i Øksnes og jeg mener at tiden er inne for at vi står sammen!

Hvem vil bidra?

De folkevalgte, som har stilt på liste og kommet inn i kommunestyret, er vanlige folk som ønsker å gjøre en dugnadsjobb for kommunen og samfunnet. Deres ønsker er ikke å kutte i tjenester, men å utvikle kommunen.

Lokalpolitikere må ta det overordnede ansvaret, og vi må nok også ta vårt ansvar for den debatten som foregår. De folkevalgte bør følge tydelige etiske retningslinjer, og være fornuftig og forsiktig i hvordan den politiske makta utøves for å få gjennomslag. Dersom det blir viktigere å ri kjepphester enn å få til fornuftige vedtak, er det med på å svekke tilliten til politikerne.

MEN så håper jeg at også befolkning og næringsliv vil være med på å bidra til at vi får et samfunn i kommunen vi alle kan leve med, selv om vi er uenige. For meninger skal vi ha.

Jeg er glad i Øksnes med alle sine bygder, øyer, fjell og fjorder og jeg har stor tru på at vi vil finne ut av det.

Min oppfordring til deg som har mange meninger og som ønsker å påvirke politikken og bidra til at den politiske makta forvaltes godt: Meld deg inn i et parti og delta på medlemsmøter og årsmøter der partipolitikken vedtas. Det er slik vårt demokrati fungerer. Vi kan like det eller ikke, men slik er det.

Vi vil Øksnes

Øksnessamfunnet trenger engasjerte folk og lokalpolitikere, og vi trenger at belastningen på politikere ikke blir så stor at vi mister mangfoldet i lokalpolitikken.

Vi lever alle i et felleskap og må sammen skape det samfunnet vi vil ha i fremtiden! Jeg inviterer deg til å begynne i dag: Hva kan du gjøre for å bidra til et Øksnes vi alle kan være bekjent med og stolt av?

La oss friske opp det flotte slagordet Øksnestøtten i sin tid løftet fram:

«VI VIL ØKSNES»

Det er kraft i dette! Det oser av at vi vil noe! Det inspirerer!

Men da må vi alle jobbe sammen, kommuneadministrasjonen, politikerne, innbyggere, frivilligheten og næringslivet, for å lykkes!

Jeg vil Øksnes!