Grunngitt spørsmål om klimaarbeid i Hadsel kommune

I 2020 vedtok Hadsel kommune en ambisiøs, men tydelig og konkret klima- og energiplan med fastsatt oppfølgingsansvar og tidsfrister. Den skulle gjelde for 2020-2024.

Samme år ansatte Hadsel kommune sin aller første klimarådgiver, der jobbinstruksen i hovedsak handlet om å følge opp tiltakene og på den måten hjelpe kommunen til å nå målene i klima- og energiplanen.

I 2021 vedtok Hadsel en samfunnsdel i kommuneplanen, der et av de prioriterte utviklingsområdene fikk navn: «Bærekraftig utvikling, med fokus på klima og energi». Her står det at kommunen skal:

  • Redusere klimautslippene i Hadsel med 50 prosent innen 2030

  • Øke lokal produksjon av grønn kraft med 20 prosent innen 2030

  • Arbeide med å forby bruk av engangsplast i alle kommunale virksomheter

  • Vi skal være et lavutslippssamfunn i 2050. Klimagassutslippene skal reduseres med minst 90 prosent innen 2050

  • Føre et klimaregnskap som viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet og Hadselsamfunnet. I tillegg skal vi utforme et forpliktende klimabudsjett som en del av styringsdokumentet.

  • Oppdatere kommunens helhetlige ROS-analyse med de siste nasjonale framskrivningene

For noen få år kunne det altså se ut til at kommunen var langt framme i de grønne skoene, med ambisiøse mål og klart definerte tiltak for å nå dem. Men siden har klima- og miljøarbeidet i kommunen, slik undertegnede oppfatter det, i beste fall stagnert. Stillingstittelen klimarådgiver ble fjernet, noe som ser ut til å medvirke til at vi mister en svært kompetent medarbeider. Det er ikke laget noe klimabudsjett for 2024, til tross for at det altså er et prioritert tiltak i kommuneplanens samfunnsdel.

Sett i lys av samfunnsutviklingen for øvrig, kan det være grunn til å frykte at Hadsel blir akterutseilt eller må starte helt på nytt igjen når det kommer enda strengere myndighetskrav til det kommunale klima- og miljøarbeidet. Det ville vært synd, med tanke på hvilket utgangspunkt vi hadde for bare få år siden. Forhåpentligvis er det mulig å hente oss inn igjen før det er for seint.

I lys av dette har jeg følgende spørsmål til ordføreren, der jeg ber om at hvert spørsmål besvares for seg.

1. Hvordan jobbes det i dag med å innfri målene og gjennomføre tiltakene som ble vedtatt i klima- og energiplanen for Hadsel kommune 2020-2024?

2. Jobbes det i dag med en klima- og energiplan for årene etter 2024? Hvis ikke, hvorfor ikke?

3. Hvor viktig er det å nå klimamålene i kommuneplanens samfunnsdel?

4. Hvorfor ble det ikke laget et klimabudsjett for 2024 i Hadsel kommune?

5. Hva kommer ordfører til å gjøre for å sikre at det blir laget et klimabudsjett for 2025?

6. Hvor høyt prioriterer ordføreren arbeidet beskrevet i spørsmål 1 til 5?

Atle Nielsen, kommunestyrerepresentant for Hadsel SV