Nord-Norge står ved et kritisk veiskille, der rask handling er nødvendig for å sikre vekst og arbeidsplasser fremover. Samtidig som vi skal håndtere en krevende omstilling, styrer vi mot et økende kraftgap. Hver bedrift og hver kommune må være med og løfte om vi skal klare denne monumentale oppgaven.

Nord-Norge, en gang en bastion for energioverskudd, står nå overfor en presserende utfordring som krever handling. I rapporten «Kraftløftet Nord-Norge», utarbeidet av NHO og LO, påvises en økende etterspørsel etter fornybar kraft som langt overgår den nåværende produksjonen og nettinfrastrukturen.

Veksten i behovet er eksplosiv, tilsvarende en tredobling av dagens forbruk. Samtidig er det lite som tyder på at produksjonen av fornybar kraft vil øke like mye. Kraftgapet i Nord-Norge, forskjellen mellom ønsket nytt forbruk og ny produksjon, er på hele 23 til 34 TWh. Det er et uføre som truer industrien i regionen vår, samtidig som det rammer evnen til å håndtere omstillingen vi står i.

For å bøte på den kritiske situasjonen må hver bedrift, kommune og region i Nord-Norge bidra. Nå er det ikke noen løsning å satse på at alle andre skal ta ansvar. Snarere bør en rekke tiltak iverksettes så fort det lar seg gjøre. Energieffektivisering i både privat og offentlig sektor er et nøkkelområde, sammen med en betydelig utbygging av fornybar kraft. Økning av nettkapasiteten er også avgjørende for å håndtere den økende etterspørselen og for å sikre at nye industriprosjekter kan realiseres.

Et tydelig eksempel på de nåværende utfordringene er situasjonen i Salten, som rapportert av Avisa Nordland nylig. Statnett har nådd kapasitetsgrensen for hvor mye kraft som kan hentes ut av transmisjonsnettet til kunder i regionen. Det har ført til en fullstendig stans for nye større prosjekter i området, og avslører en kritisk mangel på nødvendig infrastruktur for å støtte vekst og skape nye arbeidsplasser. Vi har full forståelse for fortvilelsen i næringslivet. Statkrafts planlagte løsning, en ekstra linje over Saltfjellet, vil ikke være operativ før rundt 2033-35, noe som igjen understreker behovet for både umiddelbare og langsiktige tiltak.

Situasjonen er ikke unik for Salten, men gjenspeiler en nasjonal utfordring. Til tross for at det er varslet økte investeringer i nettet de neste ti årene, løser det ikke behovene bedriftene i Nordland har nå. Det er derfor avgjørende at lokale aktører tar initiativ og bidrar til løsninger som kan komme på plass raskere.

Det krever et tett samarbeid mellom nettselskaper, kommuner, bedrifter, myndigheter og samiske interesser. I dette felles løftet må vi finne balansen mellom kraftproduksjon, kraftforbruk, nettutbygging og ivaretakelse av verne- og urfolkshensyn. Lokal kraftproduksjon, for eksempel gjennom småskala vannkraft eller vindkraftprosjekter, kan være en del av løsningen for å redusere belastningen på det eksisterende nettet.

Nord-Norge har potensial til å ta en ledende rolle i den grønne omstillingen, noe som krever nasjonale tiltak som en mer ambisiøs satsing på havvind. Det må derfor åpnes for kunnskapsinnhenting om havvind også utenfor vår landsdel.

Kraftløftet er en påminnelse om behovet for rask handling og et veikart for fremtiden. Med oss på dette initiativet har vi i LO og NHO også regjeringen ved Olje- og energidepartementet. Gjennom trepartssamarbeidet håper vi å bidra til at denne ytterst viktige saken for vekst og velstand løftes – og at det skjer i fellesskap.

Lykkes vi med å sikre krafttilgangen fremover, er vi trygge på at Nordland vil spille en nøkkelrolle i Norges overgang til en mer bærekraftig og fornybar fremtid, samtidig som vi skaper og opprettholder arbeidsplasser. Det er en oppgave som krever oppmerksomhet og innsats fra alle sektorer i samfunnet.