Det konkrete kuttforslaget fra Nordlandssykehuset omhandler at ved sykdom hos ambulansepersonell, skal det ikke benyttes fast ansatt personell på overtid hvis vikar ikke er tilgjengelig, og det skal ikke leies inn vikarer. Konsekvensene av dette er at ambulansen  blir tatt ut av drift i den aktuelle perioden!

I Vesterålen er det 6 ambulansestasjoner. Det finnes 7 døgnambulanser og 1 dagbil. Utkantene i Vesterålen er Øksnes, Bø og Andøy og det er disse kommunene som er mest sårbare for kutt. Disse kommunene har lengst reisevei til sykehuset som ligger på Stokmarknes. I løpet av ett år er kommunene mange timer uten en fullverdig ambulansedekning når ambulansen er i oppdrag. Oppdragsmengde varierer fra 300-500 oppdrag PR. BIL i distriktene, og 1400-1500 oppdrag på stasjon Sortland og på stasjon Stokmarknes.

Nærmeste stasjon til distriktene er Sortland som har 2 ambulansebiler på døgnvakt. Utrykningstiden til distriktene kan variere da Vesterålen kan ha utfordrende vær og føreforhold. Flere ganger hvert år må Sortlandsambulansene gjennomføre oppdrag i distriktene grunnen ressursmangel. Nevner 10 mil (!!!) fra Sortland til Andenes.

Ved de forslag som vurderes iverksatt, så vil pasienter og pårørende bli de som blir skadelidende.

Nevner nedenfor noen av pasientgruppene som er spesielt sårbare:

1. Hjerneslagpasienter. Ca. 15000 mennesker rammes av hjerneslag hvert år. Disse pasientene har en tidsramme på 4,5 time fra symptomene oppstår til de må ha vært i CT- maskin og definitiv behandling er iverksatt. Ved svekkelse i Akuttberedskap, så blir disse pasientene de store taperne, og ambulansekutt kan bli  en viktig årsak til at hjernen blir påført uopprettelige skader, og pasientens livskvalitet bli sterkt svekket.

2. Hjerteinfarktpasienter. Til sammenligning er denne pasientgruppen også sårbare for forsinket behandling. Disse har et behandlingsvindu for trombolytisk behandling på 6 timer fra symptomdebut (behandling med blodproppløsende medikamenter som ambulansen har) En annen viktig faktor med disse pasientene, er at hjerteinfarkt er den største utløsende årsaken til hjertestans i Norge.

3. Hjertestanspasienter. Disse pasientene er totalt avhengig av at den akuttmedisinske kjede er fungerende, og at tiden fra hjertestans til behandling med hjertekompresjoner og hjertestarter er så kort som overhodet mulig.

4. Infeksjonspasienter som viser tegn på raskt utviklende sykdom. Disse blir ofte behandlet tidlig av ambulansetjenesten, og rask sykehusinnleggelse er nødvendig.

Dette er bare noen av de mange pasientene som har behov for en godt fungerende akuttberedskap.

En annen viktig faktor ved svekkelse i ambulanseberedskap, er at legevakten er sentralisert i interkommunal legevakt ved Stokmarknes sykehus store dele av døgnet, og alle helger fra fredag 16.00-mandag 08.00. Det medfører at det ikke finnes leger på vakt i kommunene.

Dette skaper stor usikkerhet og frustrasjon både blant befolkningen og ansatte i ambulansetjenesten i Vesterålen.

Hvem skal ta seg av de syke og skadde hvis ambulansen blir tatt ut av vakt?

Hvem skal betale regninga for pasientene som trenger medisinsk oppfølging resten av sitt liv for at hjelpa kom for sent?

Fagforbundets foreninger i Vesterålen ber Helseforetaket Nordlandssykehuset revurdere sine planer om kutt i akuttberedskapen ved sykdom av personell på ambulansebilene.