I forbindelse med nedlegging av Andøya flystasjon og flytting av MPA (maritime patruljefly) til Evenes, i henhold til LTP (langtidsplan for forsvaret), har regjeringen sluppet opp for seriøse begrunnelser for flytting, og kommer nå med utspill som taler lite til deres fordel.

Pådriverne i Stortinget for flytting av MPA, har fått alle sine argumenter knust og lagt død, og har som siste krampetrekning bedt Andøyfolket om å slutte kampen. Så har Erna kommet med uttalelser som man lurer på om man skal ta alvorlig, da hun kommer med at Andøya er en «fredsbase».

Andøya flystasjon ble bygget opp av NATO på 1950-60 tallet, for å kunne stoppe en inntrenging fra øst, mot NATO-landene. Basen ble bygget fordi at den lå midt i «smørøye» som forsvar på NATOs nordøstflanke, og ble bygget med sheltere/hangarer for jagerfly av forskjellige typer, og var fullt oppsatt med luftvern. Og da var Andøya flystasjon en av de beste «krigsbaser» i hele Europa, og kalles for verdens største hangarskip av den grunn, og kan ikke se at øya har flyttet seg vesentlig, de siste 60 årene. Basen ble også lagt til Andøya på grunn av beliggenheten til området, der nordflåten til Russland må passere mot vesten i fredstid, herunder kontroll over russiske ubåter. Nå vil det jo bli økt aktivitet i nordøst-områdene, på grunn av olje/gass-aktivitet og isfri skipsrute nord av Russland fremover, så beliggenheten for flystasjonen på Andøya er kanskje enda mer i «smørøyet» enn noen gang før. Og Andøya kan med enkle midler bli den samme «krigsbase» som i den «kalde krigen».

Nå det gjelder «fredsbase», så blir jo Ørlandet bygget opp som fredsbase også, som skal bli hovedbase for våre kampfly, da det IKKE skal bygges sheltere/hangarer for de nye F-35 jagerflyene, noe Erna IKKE nevner.

Så har vi Evenes som skal bli ene-base i Nord-Norge, og det eneste de har, er masse lokaler inne i fjellet hvor generalene kan gjemme seg, hvis de skulle finne det for godt å flytte seg nord for Rygge. Og for Evenes ellers, så må man trygt kunne kalle det for en fredsbase og knapt nok det, begrunnelsen er, at en vet med sikkerhet at det MÅ bygges nytt innflygningssystem, og det sies at det allerede er planlagt å installere satellitt-basert innflygningssystem, og at det er det eneste som KAN brukes. Dette i seg selv, betyr at flyplassen KUN er en fredsbase, fordi at enhver med litt kunnskap, vet at disse satellittene som man vil være avhengig av, vil bli fjernet/satt ut av funksjon av en fiende, som første prioritet. Og med det faktum at man har mangel på presisjonsinnflyging, lite tilgang på luftrom over land, da man i fredstid har mye sivil flytrafikk i luftrommet over og rundt flyplassen, og vil få problemer under avvikling av øvelser, da blir det lite igjen som kan betegnes som «krigsbase». Og som ikke dette var nok, så har man i forhandlinger med reineierne i distriktet, gått inn på en avtale med at på grunn av reinkalvingen, så skal flygningen holdes på et minimum i April og Mai hvert år, for at man ikke skal forstyrre reinen unødig. KRIGSBASE?

Ref. rapport fra 2010 ang. valg av QRA for F-35 jagerfly (Quick Reaction Alert):

«Det er hovedsakelig tre forhold som begrenser Evenes sin egnethet som enebase: mangel på presisjonsinnflyging, tilgang på luftrom over land og personellmessige aspekter.   Evenes/Ørland som tobaseløsning Denne løsningen ansees som meget godt egnet for operasjoner og tilfredsstillende for styrkeproduksjon. Ørland og Evenes utfyller hverandre gjensidig på begge disse områdene. Manglende innflygingssystemer på Evenes vurderes også i en tobaseløsning å kunne medføre begrensninger i avvikling av aktiviteten, men da ikke i samme omfang som en i enbaseløsning.»

Så vil man få store overskridelser på Evenes i størrelsesorden, 10 milliarder? Noe politikerne tydeligvis har innsett, i og med at de nå som siste argument for flytting av MPA (maritime patruljefly), kun kommer med, at de må følge de «fagmilitære rådene» fra forsvarssjefen.

Nå har jo mange uttalelser fra tidligere admiraler, generaler og andre høyere offiserer, som har vært eksperter på Norges forsvar i en mannsalder, pluss representanter fra flytrygging, tidligere og nåværende flygere, erfarne meteorologer som har jobbet hele sitt liv med flyplassmetrologi i Nord-Norge, stilt seg uforstående til de de «fagmilitære rådene» fra forsvarssjefen. De hevder til og med, at det vil være uansvarlig å gjøre Evenes til ene-base og flytte MPA og F-35 jagerfly dit, og til og med fraråder dette, så da er det kanskje på tide å stille spørsmål om disse «fagmilitære rådene» er de beste, noe stortinget bør ta til etterretning.

Nå har ingen påstått at det er «farlig» å fly på Evenes, noe det på ingen måte er, men det betegnes som ekstra krevende ved visse vindretninger, å lande der. Dette, sammen med at man er avhengig av avanserte satellitt-baserte innflygningssystem (som vil bli satt ut av funksjon i en krigssituasjon), samt at Evenes ligger inne i en trang fjord med høye fjell i nærområdet og begrenset luftrom tilgjengelig, så kan dette bli ekstra vanskelig. Og i tillegg er det jo ganske begrensete områder tilgjengelig for utbygging der, på grunn av beliggenheten i terrenget, noe som gir ekstra store kostnader ved utbygging.

En annen ting som det virker at ingen bryr seg med er FLYSIKKERHET, med Evenes som ene-base i Nord-Norge, så vil man IKKE ha landingsalternativ for militære fly nord for Ørlandet/Værnes. Mange vil nok påstå at man kan bruke de sivile flyplassene, men dette går ikke, da sivile flyplasser IKKE har de nødvendige sikkerhets-fasiliteter for å ta mot og oppbevare disse flyene.

Nå nekter jo FD og regjering å snakke om hvilke tiltak som må gjøres på Evenes, og kostnadene på dette, og på spørsmål til Avinor om hvilke tiltak som må gjøres hvis Evenes blir ene-base i Nord-Norge, så nekter de også og uttale seg. Men ut fra en støyrapport utgitt i januar i år, så skrives det at «dette støybildet vil ikke endre seg, selv om rullebane blir flyttet 75 meter vestover», så da har de tydeligvis tatt høyde for behovet for flytting, noe som vil måtte være nødvendig, fra og med dag en, som ene-base. Og med Evenes som ene-base, vil en få så stor økning i flybevegelser, at det ut fra internasjonale regler vil kreve flytting av rullebane, da denne ligger for nær taxevei. Dispensasjon KAN gis av myndighetene, men bare til en viss grad, og sikkerheten MÅ gå foran alt.

En flytting av rullebane og tiltak på taxevei, pluss hangarer for MPA på Evenes, vil ut fra kostnadsbildet som LTP tegnet for utbygging på Andøya for QRA der, utgjøre 10-15 milliarder.

Hvis man derimot går for delt løsning, med å la MPA bli værende på Andøya som allerede har alle fasiliteter, og legger fremskutt QRA for jagerne på Evenes og beholde Bardufoss, så vil militær lufttrafikk bli fordelt. Så en flytting av rullebane på Evenes vil ikke være nødvendig før etter 2040, og for de milliardene man sparer på dette, kan man kjøpe ganske mye luftvern både for Evenes, Andøya og Bardufoss. I tillegg slipper befolkningen rundt i Ofoten-distriktet all den flystøyen de vil få, som det nok ikke er opplyst nok om, siden det som var fremstilt av støy tidligere, var ut støyen fra 2 eller 3 F-35 jagere, ikke Evenes som ene-base for alt av militær flytrafikk i Nord-Norge.

Og ikke minst, da vil man forsterke forsvaret i Nord-Norge, ikke bygge det ned slik som det er lagt opp til i LTP.