Jeg har ventet i lang tid for at aviser og andre medier skal komme med informasjon og eksempler som handler om alderspensjon og uføretrygd.

Noen viktige momenter som det ikke nevnes eller opplyses noe stort om er trygdeavgiften lav sats for alderspensjonister og uføretrygdede. Som man vet er at trygdeeavgiften lav sats for alderspensjonister og uføretrygdede er henholdsvis 5,1 % og 8,2 %. Dette er alt som blir opplyst til lønnsmottakere som blant annet er alderspensjonister og uføretrygdede.

I denne saken er det noe som mangler og det er eksempler på utregninger og beregninger ved å bruke differansen mellom trygdeavgiftene lav sats mellom alderspensjonister og uføretrygdede. Nedenfor i innlegget er det gjort beregninger ved å bruke denne nevnte differansen. Det er av stor betydning og viktig for at alle alderspensjonistene kjenner til saken og blir klar over at dagens beregning av alderspensjoner er helt ”feil” som må gjøres noe med for at alderspensjonistene skal få rettferdige og riktige utbetalinger av alderspensjoner fra NAV.

Det er merkverdig at uansett regjeringer som har hatt makten i de siste årene ikke "opplyst" om en viktig detalj når det gjelder alderspensjon. Som en kjenner til at trygdeavgiften lav sats for alderspensjon er 5,1 %, og trygdeavgiften lav sats for uføretrygd er 8,2 %.

Dagens alderspensjon med minste pensjonsnivå er 2,0 G for enslige, mens uføretrygd med minsteytelser er 2,48 G også for enslige. Alderspensjonen med 2,0 G er "feilt" beregnet i forhold til uføreytelsen med 2,48 G ikke er i samsvar med differansen i trygdeavgiften som er 3,1 %, det vil si 8,2 % minus 5,1 %.

For å rette opp misforholdet mellom alderspensjon og uføretrygd deler en 2,48 G med omregningsfaktoren 1,031. Det vil si at alderspensjon med minste pensjonsnivå skulle egentlig ha vært justert tilnærmelsesvis fra 2,0 G til 2,405 G eller 2,41 G (2,48/1,031) G. Det betyr at alderspensjon med minste pensjonsnivå skulle ha vært kr 223 108 i året og kr 18 592 i måneden. Jeg mener at dagens beregning av alderspensjon er helt feil som må rettes opp og bruke 2,41 G som samsvarer med uføretrygd med minsteytelse. Tilsvarende beregning for ektepar eller samboere skal alderspensjonen for hver dem utgjøre 2,21 G (2,28/1,031).

Her er et eksempel beregningen av alderspensjon ser man bort i fra dagens opptjening ved bruk av gjennomsnittet av pensjonspoeng i løpet av en tidlinjeg med antall år. Den nye beregningen av alderspensjon går ut på å bruke samme utregning som ved uføretrygd. Det vil si 66 % av gjennomsnittet av de tre beste årene i løpet av fem siste årene, eller i beste fall å bruke 10 siste årene ved beregning av den nye alderspensjonen.

Man kan fortsatt bruke den samme trygdeavgift lav sats 5,1 % og skattefradraget nedsettelse av skatt for alderspensjonister. Alderspensjonen med minste pensjons nivå, alderspensjonen for ektepar og samboere, og de øvrige alderspensjonistene med høyere alderspensjon blir i lagt en lønnsvekst på lik linje med lønnsmottakere. Et eksempel på lønnsveksten for de enslige vil utgjør kr 92 576*2,48*0,024/12= kr  446 pr måned, for ektepar og samboere blir lønnsveksten

kr 92 576*2,21*0,024= kr 409 pr måned for hver av dem. Da slipper man det fratrekket på 0,75 % på lønnsveksten. Dette er en bedre måte å bruke på lønnsveksten, for da er det fratrekket på 0,75 % borte fra lønnsveksten.

Det er en ting som jeg ikke får det til å stemme hvorfor har ikke tidligere regjeringer og dagens regjering gjort noe med saken. Da møter tidligere regjeringer og dagens regjering seg selv i døra når det gjelder alderspensjon med minste pensjonsnivå for enslige og ekteper og samboere.