Gratulerer med dagen alle sammen, menn inklusive siden likestilling  også er  noe vi menn profitterer på, både menneskelig og økonomisk. Derfor er markering av kvinnedagen  viktig også for menn. Det er viktig å benytte den samlede kompetanse hos både  menn og kvinner.

Vi er alle født jevnbyrdige, selv om vi er fra naturens side er utrustet noe ulikt, men det betyr overhodet ikke noe i forhold til at vi ikke skal være likestilte.

Det at vi er utrustet fysisk ulikt skal selvfølgelig benyttes komplementært, sånn at vi i en familie bruker våre forskjellige styrker, og sammen står best mulig rustet.

På samme måte skal vi som menn og kvinner, både politisk og i samfunnet for øvrig, ta hensyn til menns svakheter og kvinners styrke, og vice versa, sånn at vår samlede mentale og fysiske kapasitet blir brukt til beste i vår streben etter å bygge et bedre samfunn.

Hvorfor er det da sånn at menn og kvinner har hatt ulike forutsetninger til selvrealisering i dagens samfunn? Svaret, sånn som jeg ser det, er fra gammelt av knyttet til misbruk av fysisk styrke som til slutt har endt opp i det kjønnsrollemønsteret som vi alle kjenner.

Som unge var jeg med på å løse konflikter ved hjelp av vold. Når argumentene ikke strakk til, var det greit å få det som jeg ville med å bruke vold. Jeg fikk det som jeg ville, og hadde fordeler av det.

Det var ikke mitt talent eller mine kvaliteter som avgjorde, men jeg kunne høste noen urettmessige fordeler. I ettertid ser jeg selvfølgelig at det gikk utover noen, og mitt misbruk av makt ga lite optimale resultat.

En parallell til dette går på bruk av vold mot kvinner. Vold i nære relasjoner så vel som kvinnesjåvinisme, og vold mot kvinner som strategi i krig er helt forkastelig, og det er etter mitt syn det viktigste å få bukt med.

I bunn og grunn går det på et helt grunnleggende menneskesyn som tar utgangspunkt i at vi alle er født frilikeverdige og likeberettigete, der det ikke skal forekomme forskjellsbehandling av noe slag når det gjelder kjønn, hudfarge, nasjonal herkomst osv.

Norge har i mange sammenhenger blitt trukket fram som et forbilde for vårt engasjement ute i verden når det gjelder fredsskapende aktiviteter. Vi må få til tilsvarende når det gjelder likestilling.

Jeg mener vi må ha en visjon når det gjelder likestilling som si: "look to Norway”, der alle kan se hva likestilling har gitt som resultat.

Mange tror at oljen er vår største ressurs. All forskning viser at menneskene er den største ressursen vi har, også økonomisk. At vi lever i et samfunn som ikke fullt ut er likestilt, betyr at ikke alle får benyttet sine iboende kreative evner. Selvrealisering får en til å føle seg verdifull, og det åpner for en kreativitet og skapelyst som gir en lykkefølelse som alle bør være forunt.

Se hva kreativitet har gitt oss i form av teknologiske nyvinninger, i form av kulturelle opplevelser osv.  Det gir oss noe på det menneskelige plan, og det skaper økonomiske merverdier.

I et likestilt samfunn får alle benyttet sine iboende evner på en sånn måte at enhver især får oppleve gleden ved å skape noe verdifullt.

Skulle Norge som nasjon oppleve en effektiviseringsgevinst bare med noen fattige få prosent ved større grad av likestilling, vil det gi en økning i BNP på milliarder.

Vi har utrolig mye igjen for å bli fullt ut likestilt, mest menneskelig, men også økonomisk. Vi blir så definitivt et rikere samfunn på så mange måter.

Damer, dere får ikke - eller har ikke - enerett på å jobbe for likestilling. Mitt menneskesyn alene,  og mange andre sitt menneskesyn,  tilsier at  likestilling er en selvfølge. Vi har kommet langt, men det er ikke vanskelig å se at vi ikke har kommet i mål.

Menn elsker kvinner, og kvinner elsker menn. Det er et helt ideelt utgangspunkt for å lykkes fullt ut.

Pånytt - Gratulerer med dagen