Vi skal alltid ta vare på dyr, men vi skal ikke delta i et straffekappløp.

Rettelse:

Leserinnlegget er en respons til VOLs sak om Hege som ikke får strøket seg fra SV sin valgliste:

SV vil styrke kampen mot dyrekriminalitet

Et samfunns kvalitet kan måles på hvordan vi behandler de svake og sårbare. Dyr er har ikke sin egen stemme og er dermed særlig sårbar dersom de utsettes for vold eller mishandling.

SV mener det er viktig at vi styrker kampen mot dyremishandling både fordi dyr har krav på gode liv, men også fordi det er en sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker. Vold mot dyr kan føre til utvikling av ufølsomhet overfor dyret som igjen kan bidra til å svekke følsomhet for mennesker.

Før sommeren sikret SV flertall på Stortinget for en rekke tiltak som styrker dyr sitt rettsvern. SV sikret flertall for forslaget om å inkludere dyrevelferdsloven § 37 i opplistingen i straffeprosessloven § 216 b første ledd bokstav b. Det vil gjøre at man får de verktøyene som økokrim har etterspurt til å bruke mer inngripende etterforskningsmetoder for å oppklare saker som omhandler dyr. Det er positivt og er et signal til økokrim om alvorligheten i disse sakene. I tillegg sikret SV flertall for å sikre at dyreeiere som ikke etterkommer pålegg fra Mattilsynet etter alvorlige og gjentatte brudd på dyrevelferdsloven, lettere fratas retten til å drive med husdyrhold. SV sikret også flertall for at Mattilsynet i større grad skal anmelde alvorlige brudd på dyrevelferdsloven.

Vi ønsker å styrke dyrepolitiet, økokrim og Mattilsynet.

Vi er opptatt av å øke risikoen for å bli tatt for dyrekriminalitet. Det var grunnen for at vi har forhandlet inn økte midler til Mattilsynets arbeid med dyrevelferd. Økokrim sin rapport fra 8. mai viser at dyrekriminalitet straffes strengere og prioriteres høyere. Vi ønsker å styrke dyrepolitiet, økokrim og Mattilsynet slik at de kan føre tilsyn flere steder.

Stortinget behandlet også et forslag om å øke straffene for dyremishandling. Vi ønsket ikke å delta i et straffekappløp. Som justispolitiker møter jeg ofte folk som mener at straffene må skjerpes. Det har i lenge vært en utvikling der man ser enkelte deler av straffesystemet isolert og ikke helheten. Det har resultert i straffenivået i Norge har økt med 52% siden 2010. Det er en betydelig høyere økning enn andre land i Norden. Her har ikke SV eller andre partier vært konsekvente nok i måten vi ser straffesystemet i sammenheng.

Dessverre ser vi at strengere straffer og lengre soning ikke beviselig får ned kriminaliteten.

Utviklingen de siste årene er at politikerne ofte tyr til strengere straffer for å handlekraft. Det er den letteste sak i verden for politiske partier å snakke om strengere straffer og det er ofte noe som er populært. Skyhøye straffer vil ikke få problemet med dyremishandling til å forsvinne. Det er lett for politikere å bare snakke om strengere straffer, men om «tough on crime»-tanken hadde funket så hadde man ikke hatt kriminalitet i land som USA. Dessverre ser vi at strengere straffer og lengre soning ikke beviselig får ned kriminaliteten.

Vi er opptatt av at vold mot dyr ikke skjer, og at dyrekriminalitet følges opp. Det viktigste er at dyrekriminalitetssaker prioriteres for i dag er risikoen for å bli tatt for lav. Det er viktigere å prioritere å etterforske og domfelle i disse sakene enn å skru på straffenivået.

Jeg tror ikke de som begår kriminalitet mot dyr sitter over lovsamlingen og vurderer om det er tre eller fire år i fengsel før de bestemmer seg for om de skal skade et dyr. Ofte er det mange ting som ligger bak når folk begår kriminalitet og det må vi forhindre, sørge for å øke risikoen for å bli tatt og så må vi rehabilitere folk tilbake til samfunnet slik at de ikke begår ny kriminalitet.

Vi skal alltid ta vare på dyr, men vi skal ikke delta i et straffekappløp. Av og til må man velge mellom det som er lett og det som er rett. Vi i SV skal fortsette å stå på barrikadene for dyrs velferd og det er jeg stolt av.