Fagforbundet vil kjempe for de barnehageansattes lønns- og arbeidsvilkår, uansett eierform.

Før jul sendte regjeringen sine forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter ut på høring. Det er på høy tid synes vi i Fagforbundet! For store deler av dagens regelverk er over 20 år gammelt og ikke tilpasset dagens situasjon.

Vi har i likhet med veldig mange andre levert vår høringsuttalelse om forslaget til styring og finansiering av private barnehager. I den har vi særlig lagt vekt på at barnehagesektoren må styres gjennom lokaldemokratiske prosesser, på linje med andre velferdstjenester.

Til nå har kommunen hatt liten påvirkning over kvaliteten i private barnehager og liten mulighet til å prioritere dette så lenge det ikke har vært mulig å stille vilkår til tiltak i private barnehager. Dette har også medført at politiske prioriteringer til barnehageområdet har vært krevende. Vi er derfor positive til at høringsforslaget gir kommunene flere styringsmuligheter og anledning til å sikre et mer likeverdig tilbud til barn, på tvers av kommunale og private barnehager. Det tydeliggjør kommunenes rolle som ansvarlig for et helhetlig barnehagetilbud.

Fagforbundet mener at kommunen som barnehagemyndighet må ha virkemidler for å utøve denne myndigheten, slik som de gjør overfor andre deler av velferdssamfunnet. Den enkelte kommune må ha mulighet til å planlegge barnehagetilbudet ut ifra vekst eller nedgang i innbyggertall, og etter behov i den enkelte barnehage. Et koordinert opptak til kommunale og private barnehager gir bedre forutsigbarhet for alle parter, mener vi.

Det stemmer ikke at foreldrene med dette forslaget mister valgfriheten, sånn enkelte stemmer nå tar til orde for. Det skal fortsatt tas hensyn til hvilken barnehage foreldre ønsker at barna skal gå i (det har dessuten aldri vært sånn at alle foreldre er garantert å få plass i den nærmeste barnehagen). Med et koordinert opptak, vil flere få en reell valgfrihet.

For oss, som arbeidstakerorganisasjon, er det også særlig viktig at det nye forslaget gir kommunen anledning til å styrke bemanningen i én barnehage, uten at det vil få ringvirkninger for alle de andre barnehagene. Å åpne opp for lokale forskrifter på bemanning vil gi mulighet til å øke den utover nasjonalt regelverk. Dette vil gjelde både private og kommunale barnehager. Det mener vi er et godt forslag, sånn at det kan settes inn ekstra ressurser der det trengs mest.

Forslaget gir også insentiver til kompetanseheving for alle ansatte. Det er vi også positive til, siden nok kompetente barnehageansatte er den viktigste garantisten for et godt barnehagetilbud til alle barn. Lokalt fastsatt regulering vil dessuten også sikre at private barnehager har lønns- og arbeidsvilkår på linje med ansatte i offentlige barnehager.

Uavhengig av om forslaget blir vedtatt som det er, eller om det blir forandringer, vil våre nærmere 30000 medlemmer som er ansatte i barnehagene gå på jobb for å gi barna det de fortjener: gode dager i barnehagen, med lek, læring og fellesskap. Og vi, som forbund, vil fortsatt arbeide for at alle barnehageansatte medlemmer skal ha gode lønns - og arbeidsforhold, uavhengig av hvem som eier barnehagen.