Øvelse Nordic Response er over. De siste ukers øvelse har tydelig demonstrert alliert samhold – og vilje og evne til å forsvare oss. Det hadde ikke vært mulig uten støtte hos befolkningen – så takk!

Vi har vært tett på sivilsamfunnet i store deler av Nord-Norge, og spesielt i Finnmark, som en integrert del, øvd der folk bor, benyttet skytefelt og turområder, med aktivitet på land, på sjøen og i lufta. Folks forsvarsvilje er avgjørende for nasjonens og NATOs forsvarsevne, og vi er helt avhengig av et godt samarbeid med sivile myndigheter og lokalbefolkning. Takket være det gode samarbeidet, har det vært mulig for oss å gjennomføre denne øvelsen. Soldatene har møtt enorm velvilje, positivitet og forståelse både før og under øvelsen. Dette gjør Forsvaret og folket klar til innsats, sammen med våre allierte.

I et arktisk klima har soldater og avdelinger trent sammen og mot hverandre. Øvelsen har vært kald, utfordrende og karakterbyggende. Anledningen til å trene realistisk, øker nasjonens forsvarsevne. Tusen takk til alle som har bidratt, enten det er praktisk tilrettelegging, generell tålmodighet, hjelpsomhet eller et smil fra lokalbefolkningen.

Dagens sikkerhetspolitiske situasjon minner oss på hvorfor vi har et forsvar, og hvorfor slike øvelser blir så viktige.

Takk til sivile myndighetene, organisasjoner, lag og foreninger, som sammen med Forsvaret utgjør totalforsvaret. Mange bidrar for at vi kan ta imot og tilrettelegge for våre allierte, og tilbakemeldingene er udelt positive.

Det er i denne situasjonen svært viktig å vise samhold om alliansens evne og vilje til å operere i hele den geografiske utstrekningen om nødvendig. Det handler om gi trygghet i usikre tider, og gir også et viktig signal til Russland.

Med over 20.000 soldater fra 13 nasjoner har Nordic Response vært en del av storøvelsen Steadfast Defender, som omfatter 90.000 soldater fra alle NATOs 32 medlemsland og foregår ut mai. Øvelsen har i rammen av Steadfast Defender, bidratt til en tydelig demonstrasjon av alliert evne og vilje til avskrekking og kollektivt forsvar. Steadfast Defender handler om transatlantisk forsterkning av Europa, og har demonstrert NATOs enhet og styrke, ettersom allierte fra Europa og Nord-Amerika opererer sammen for å støtte vår felles sikkerhet. Som del av dette har Nordic Response lagt til rette for trening på høyintensitets-krigføring i alle domener under arktiske forhold. Øvelsen gav oss en mulighet for å benytte NATOs nye regionale planverk, kombinert med nordiske forsvarsplaner i den hensikt å styrke nasjonal forsvarsevne, nordisk samarbeid og alliert samvirke.

NATO er en defensiv allianse bestående av 32 nasjoner, samlet og forpliktet til kollektivt forsvar. Hele Nordkalotten er benyttet som øvingsområde, fra Norskehavet til fastlands Norge, Sverige og Finland. Dette har bidratt til tettere nordisk integrasjon i rammen av NATO.

Vi har styrket det operative totalforsvarssamarbeidet blant de nordiske landene, og økt evnen til samarbeid i fred, krise og konflikt. Tettere operativt samarbeid i Norden styrker evnen til å forsvare våre respektive territorier i regionen i rammen av NATO.

Øvelser i denne størrelsesorden setter spor, når det øves med tunge kjøretøy og tusenvis av soldater på sivile veier og blant sivilbefolkningen. Å øve på denne måten er ingen selvfølge, og vi skal naturligvis rydde opp etter oss og erstatte de skader som er påført.

Slitne og fornøyde soldater fra 13 nasjoner har nå startet reisen hjem, noen er allerede tilbake i sin leir og andre er på vei. Vi har oppnådd det vi skulle - vi har øvd sammen med allierte for å beholde freden.

For alt vi har og alt vi er.