Lånet skal brukes på videre utlån til søkere som tilfredsstiller kravene i "Forskrift om startlån fra Husbanken". I innstillingen til formannskapet heter det: "Ofte opplever vi at foreldregenerasjonen flytter ut av boliger bygd på 1950 tallet for deretter å overlate dem til for eksempel etterkommerne. Her har Øksnes kommune spilt en viktig rolle med hensyn til finansiering. Mange førstegangsetablerere har hatt god hjelp her.

Det foregår ei streng behovsprøving i forbindelse med innvilgning av startlån.

Låneordningen er gunstig for personer med langvarige boligfinansieringsproblemer. Disse kan ved hjelp av denne ordningen skaffe seg egnet bolig og beholde den.

Ordningen skal også gjelde for dem som av ulike grunner står i fare for å miste boligen ved tvangssalg.

Det er avgjørende for mange at denne boligsosiale låneordningen fortsetter å eksistere. Det er blitt vanskeligere å oppnå lån i lokal bank. Barnefamilier med bare 1 lønnsinntekt kan eksempelvis være 1 av målgruppene. Husbankens tildeling av kr. 5.000.000,- i startlånmidler er viktig for folks etablering og videre utvikling i Øksnes kommune".