Det er positivt at Eldreaksjonen skaper engasjement rundt eldreomsorgen, og at eldreomsorgen settes på dagsordenen.

I brevet fra Eldreaksjonen fremkommer imidlertid påstander om at eldre er diskriminerte, nedprioriterte og at de eldre ikke får de tjenestene det er behov for i Hadsel kommune. Disse påstandene er misvisende.

Les brevet her: – De eldre i Hadsel blir diskriminert

Hadsel kommune har i all hovedsak en god eldreomsorg. KOSTRA-tall viser at:

  • Hadsel kommune har høyere driftsutgifter per innbygger til pleie- og omsorgstjenester sammenlignet med landsgjennomsnittet.

  • Gjennomsnittlig innvilges Hadsel kommunes brukere mer timer hjemmetjenester enn landsgjennomsnittet.

  • Hadsel har en større dekningsgrad av institusjonsplasser sammenlignet med både kommuner det er naturlig å sammenligne seg med og landsgjennomsnittet.

  • Hadsel kommune har en større andel av innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon, i forhold til sammenlignbare kommuner og landet for øvrig.

Det kan umulig være et mål at flest mulig eldre, og en større andel enn i dag skal på sykehjem. Dette er ikke et kvalitetsmål på god eldreomsorg. En god eldreomsorg er å yte tjenester etter individuelle behov.

Derfor er det planlagt og satt fokus på heldøgnsbemannede omsorgsboliger. Dette er nødvendig for å kunne gi et mer differensiert tjenestetilbud til de eldre.

Hadsel er i en omstillingsprosess der målet er at de eldre skal få hjelp til å bo hjemme lengst mulig. Eget hjem innbefatter også tilbud om heldøgns bemannet omsorgsbolig. Hadsel har per i dag kun Riarhaugen bosenter med dette tilbudet.

Heldøgns bemannede omsorgsboliger erstatter ikke sykehjemsplasser, men er et viktig supplement til dagenes tjenestetilbud. En må tilrettelegge for at ikke eldre som kan bo i heldøgns bemannet omsorgsbolig, i stedet sluses automatisk over til sykehjem.

Sykehjemsplasser har høyere kostnader. Vi vet at Hadsel etter hvert får en stadig økende eldrebefolkning, og dermed vil det bli et stadig større behov for pleie- og omsorgstjenester. Vi er derfor nødt til å foreta strukturelle endringer for å tilpasse oss fremtidens ressurser og omsorgsbehov.

Det er derfor positivt at det nå foreligger politisk vedtak om bygging av heldøgns bemannede omsorgsboliger.

Med økt antall eldre vil det også bli et økt antall eldre med demensdiagnose. Begge sykehjemmene har i dag pasienter med demensdiagnose.

Kommunen har gjennom mange år opparbeidet seg kompetanse på feltet, og vedlikeholder og oppdaterer denne ved at 25 ansatte nå tar utdanningen Demensomsorgens ABC.

Vi har i tillegg tilgang til spesialist innen alderspsykiatri etter behov.

Eldreomsorgen har imidlertid flere utfordringer enn demensomsorgen. Samhandlingsreformen krever at kommunen har mer sykepleierressurser tilgjengelig enn tidligere og at personalet generelt har god kompetanse i observasjon og behandling.

Dette er krevende å følge opp siden pasientene får mer komplekse problemstillinger og diagnoser. Dette betyr at vi må være rustet til å ta imot flere fra sykehus og hele tiden bygge kompetanse, også innenfor dette feltet.

Påstanden fra Eldreaksjonen om dårlig tilbud på varm mat tilbakevises. Mat er en viktig del av eldreomsorgen og dette er noe kommunen har prioritet. Sykehjemmets beboere får fire hovedmåltid pr. dag, samt to mindre måltid. 2 av måltidene er varme.

Dette er i tråd med statlige veiledere. Ukemenyene er satt ernæringsfysiologisk sammen. Kommunen leverer også næringsrik mat til hjemmeboende.

På begge sykehjemmene gis beboerne aktivitetstilbud. I fjor høst ble aktivitetstilbudet også for hjemmeboende styrket. Aktivitørandelen ble økt og flere hjemmeboende mottar nå tilbud.

Både Velforeningen ved Hadsel sykehjem og Pårørendeforeningen ved Stokmarknes sykehjem gir et godt supplement og vi berømmer engasjementet og det frivillige arbeidet til disse foreningene.

Brukerundersøkelsene viser at kommunen har forbedringspotensialer, men tyder ikke på at eldre er misfornøyde med tjenestene. Resultatene viser at det først og fremst er brukermedvirkning og informasjon brukerne etterspør. Dette vil tjenestene arbeide videre med.

Alle som innvilges omsorgstjenester får et enkeltvedtak med mulighet til klageadgang. Tjenestekontoret, som behandler alle søknader om omsorgstjenester, mottar få klager fra brukerne på tjenestetilbudet.

Det er viktig at befolkningen og brukerne vet hva som kan forventes av kommunens pleie- og omsorgstjenester. Serviceerklæringer for pleie- og omsorgstjenesten ble vedtatt av kommunestyret i 2014. Serviceerklæringer gir en beskrivelse av nivå og kriterier for tjenestene.

I sin saksbehandling plikter imidlertid tjenestekontoret å foreta en individuell helhetsvurdering av brukers hjelpebehov.

Et vedtak kan derfor overstyre en serviceerklæring. Dette betyr at det enkelte ganger vil bli gitt tjenester som avviker fra kriterier/standarder i kommunens gjeldende serviceerklæringer.

Med begrensete ressurser er kommunen nødt til å prioritere, foreta nødvendige strukturelle endringer og omstillinger etter behov. Ikke minst med tanke på fremtidens omsorgsbehov.

I denne prosessen skal eldre være trygge på at Hadsel kommune gir et forsvarlig tjenestetilbud i henhold til lov og forskrifter.

Marion Celius, helse- og omsorgssjef