Det er en kjent sak at Nord-Norge har hatt lite tilgang på risikovillig kapital de siste tiårene. Lenge var det kun Sparebank1 Nord-Norge som større næringsaktører og næringsvennlige kystkommuner kunne sette sin lit til når de ville satse nytt. Men det var før oppdrettsselskapene skapte kompetansearbeidsplasser og vekst langs den samme kysten. Sjømatnæringens framvekst de siste 40 årene har vært et eventyr. Ikke uten interessekonflikter eller sunn skepsis når naturen brukes, men likevel: lokal innsats har gitt lokal verdiskapning. I verdensklasse. Og endelig fikk også vår landsdel tilgang på en kapital som tok risiko og investerte i ny teknologi, nye bygg, ny infrastruktur og nye arbeidsplasser. I typiske små distriktskommuner, der staten forlot for lenge siden.

Sjømatnæringen har gitt høyt utdannede unge familier grunn til å flytte tilbake til landsdelen, og investeringene har også kommet kommunene til gode gjennom havbruksfondet, eiendomsskatt og produksjonsavgift. Balansen, som fram til nå har vært god, har blitt rokket betydelig med den varslede grunnrenteskatten. Regjeringen, og særlig finansdepartementet, mener tydeligvis næringen tjener for godt. Og at overskuddet må fordeles på en annen måte. Altså skal de ikke reinvesteres, som næringen har vist at den gjør, men inndras.

Regjeringen holder på å frata kysten, og særlig Nord-Norge, kanskje den eneste risikovillige kapitalen vi har. Den som satser der ingen andre tør – også rent geografisk. Hva Herøy, Lurøy, Steigen eller Hadsel hadde vært uten oppdrettsgigantene, kan vi bare spekulere i. Men at samfunnsøkonomene i finansdepartementet hadde funnet ut at milliardinvesteringer i distriktskommuner med 3000-5000 innbyggere var verdt å satse på, er ikke bare usannsynlig, men utopisk.

Ingen i kan ta fra nordlendingene avstandene og mørketida eller vinterstormene. Men tydeligvis kan kapitalen som sørger for vekst, bolyst og arbeidsplasser plutselig snappes fra oss i et finanspolitisk krumspring. Det er nesten så en KrF-er kan ta til ukvemsord, men jeg nøyer meg med: La distrikts-Norge beholde den risikovillige kapitalen; stopp den varslede grunnrenteskatten for oppdrettsnæringen.