Næringslivsorganisasjoner og Fellesforbundet i Nord-Norge krever at det snarest gjennomføres en konsekvensutredning for petroleumsutvinning i hele LoVeSe-regionen. Kunnskap er nødvendig for å sikre grunnlaget for en bærekraftig bruk av naturresursene i nord. Lokalsamfunnene og politikerne fra landsdelen må også få vite i hvilke områder det er mulig med sameksistens med andre næringer, ikke minst fiskerinæringen. Mer enn 50 års god sameksistens mellom oljeindustri og fiskeri viser at det er fullt mulig å ivareta alle parters interesser. Grundige konsekvensutredninger, inklusiv Lofoten, Vesterålen og Senja, er avgjørende for å få kunnskap om ressursgrunnlag og andre forhold for å vurdere hvordan vi best forvalter samfunnets ressurser fremover.

Vi beklager sterkt at LoVeSe er blitt symbolpolitikk mens det utvinnes olje for fullt i andre områder. Næringslivet og Fellesforbundet i Nord-Norge vil ha flere arbeidsplasser i nord basert på våre naturgitte ressurser.

En forutsetning er at utbygging gir varige ringvirkninger i nord. Å bygge opp ny leverandørindustri vil være krevende når etablerte bedrifter på Vestlandet går på lavgir. Et tilpasset kontraktregime kan hjelpe, men vi mener det i tillegg må tenkes nytt:

Vi skal skape vår egen framtid basert på egen styrke og kompetanse. Kapital er en knapphetsfaktor for å utvikle nye virksomheter og nye prosjekter. Vi foreslår at det etableres et eget Investeringsfond for nye arbeidsplasser i nord som investerer langsiktig i gode, forretningsmessig sunne prosjekter og bedrifter. En del av fondet for eksempel med 10-15% av kapitalen kan være et investeringsfond for kunst- og vitenskapsfond for Nord Norge.

Fondene kan for eksempel eies av staten men det må være en forutsetning at det forvaltes og styres regionalt for eksempel gjennom en selveiende stiftelse el.  Kapitalen kan komme fra at utbyggerne legger for eksempel 1 promille av antatte utvinnbare verdier i fondet. Et slikt fond kan være en katalysator for å styrke grønn konkurransekraft, nye arbeidsplasser og kunst og vitenskap i nord.  Gjenkjøpsavtaler etter samme modell som ved forsvarsleveranser er en annen mulighet som må vurderes. Utbyggerne forplikter seg til å kjøpe en andel av utstyr og tjenester fra lokale leverandører.

Storsamfunnet trenger inntektene fra olje- og gassfeltene i nord. Velferdsgoder vi nå tar for gitt vil reduseres dersom virksomheten går tilbake. Følgene vil gå ut over de som i dag er unge. Befolkningen i Norge og landsdelen blir stadig eldre. Det blir færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Vi klarer ikke å opprettholde velferdsordningene ved bare å satse på de tradisjonelle næringene fiskeri og reiseliv. I tilfelle må pensjonsalderen økes drastisk. Inntektene fra petroleumsutvinning er nødvendig for å investere for fremtiden, utvikling av nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser og for å gjennomføre det grønne skiftet.

Vi forventer at de politiske partiene er med oss på en sterk satsing på oljevernberedskap. Kunnskapen og kompetansen er allerede tilstede i Nord-Norge med mange aktuelle lokaliseringer.  Hovedsaken nå er at satsingen på oljevern forsterkes i nord. Sannsynligheten for utslipp er uansett mye større fra skipstrafikken enn fra olje- og gassaktiviteten.