Det daglig leder i LoVe-Petro, Ørjan Robertsen i sitt siste utspill i media fremfører er halve sannheter og direkte løgn!

På nytt forsøker han å få gehør for en KU iht Petroleumsloven § 3.1, og begrunner det med argumenter som meget påviselig ikke harmonerer med faktiske forhold!

1. Stortinget åpner for oljeaktiviteter, og første fase i en slik åpning er en lovpålagt KU iht petroleumsloven § 3.1!

Denne utredningen skal ikke vurdere om det er forsvarlig eller ei med oljeaktiviteter, men hvor, og hvordan disse skal foregå!

Når oljenæringa selv sammen med OED er de som står bak denne utredningen, så kan jo alle tenke selv hvor uhildet dette kommer til å bli, og uansett så blir dette å foregå ETTER at stortinget har sakt sitt om oljeaktiviteter i LoVeSe!

2. Første del består som sakt av en KU forklart ovenfor, og baserer seg på ting som allerede er kjent, dokumentert, og som finnes i bl.a revidert forvaltningsplan for Lofoten og sørlige Barentshav!

Neste steg er å utføre leting etter forekomster, og dette kan ta mange år før man har kunnskap nok til å vurdere om det er lønnsomt å drive kommersiell utvinning!

Først da vet man mer sikkert om hvilke muligheter man har for lokale ringvirkninger, men basert på det man ser ellers rundt om i Nord-Norge, og med stort sett bare ulønnsomme oljeaktiviteter i hele Barentshavet, så må man forvente at lokale ringvirkninger som følge av oljeaktiviteter i LoVeSe vil stort sett dreie seg om å radbrekke verdiskapingen til en fiskerinæring som nå gir LoVeSe direkte og indirekte tusenvis av varige årsverk, og lokal verdiskaping på flere milliarder kr årlig.Det værste er at man påfører et av verdens mest sårbare gyte og oppvekstområder for en rekke kommersielt utnyttbare fiskebestander, som f.eks torsk, sei, hyse, og sild både miljøgifter, og årlige seismikktokt som selv oljenæringa innrømmer både lemlester, og dreper liv i havet!Skulle man i tillegg få et større ukontrollert utslipp, så er virkelig tragedien et faktum med kystnære oljeaktiviteter, og med en oljevernberedskap som kun er å betrakte som uhensiktsmessig, og en falsk forsikring!

Når det gjelder påstander om at stortinget har stengt områder som tidligere har vært åpnet, så er det en sannhet med meget store modifikasjoner!

Pr definisjon, så har alle områder som har vært KU iht ptl. § 3.1 vært åpnet fordi en slik utredning blir ikke utført ellers!

Det er riktig at deler av områder som før har vært åpnet har blitt stengt, men dette etter mange år, hvor oljenæringa ikke har vært interessert, og/eller ikke har hatt nok kapasitet til å utvikle oljeaktiviteter langt fra annet etablert oljerelatert infrastruktur!

Når Ørjan Robertsen nå bedyrer at områdene trenger å bli utredet på en skikkelig måte, så går oppfordringen nok en gang til å lese revidert forvaltningsplan for Lofoten og sørlige Barentshav!

Der finner han den skikkelige utredningen han etterlyser.

Det han ber om er i realiteten en åpning for oljeaktiviteter i LoVeSe, og en arbeidsplan(KU) utført av oljenæringa og OED for hvordan de skal drive leting etter lønnsomme olje og gassreservoar.

Ringvirkningene av dette ligger uansett mange år frem i tid, og alt dette vet selvfølgelig Ørjan Robertsen, men han er jo betalt for å fremme interessene for en oljenæring med store forklaringsproblem ang tidligere lovnader om ringvirkninger og lønnsomhet i Barentshavet og Nord-Norge!