Investeringer i konsernet Norge

Tom Bjørvik. 

Leserinnlegg

Siv Jensen, som Finansminister for «konsernet Norge» regner jeg med at du kan gi meg et lynkurs i hvordan den offentlige forvaltingen foretar sine vurderinger og hvilke prinsipper som gjelder når det skal gjennomføres større offentlige investeringer.

Jeg er ikke økonom, og livets skole har lært meg at man ikke alltid kan bruke sunn fornuft i sine resonnementer. Jeg tillater meg derfor å be deg om et lynkurs i hvordan man gjennomfører større investeringsprogram i den offentlige forvaltningen.

I det private næringsliv er det en selvfølge at man ved større investeringer involverer alle berørte avdelinger for å påse at alle forhold blir belyst, og ikke minst for å verifisere at alle økonomiske konsekvenser er medtatt. Dette er spesielt viktig dersom man skal foreta valg mellom flere ulike alternativer.

Viktige beslutninger kan ikke fattes på bakgrunn av bare én avdelings vurderinger dersom beslutningen gir økte kostander, eller på annen måte påvirker andre avdelinger i konsernet.

Sånn er det vel også i «konsernet» Norge? Dersom Forsvarsdepartementet (FD) konkluderer med at det for Forsvaret er lønnsomt å legge ned den fullt operative MPA-basen (base for Maritime overvåkningsfly) på Andøya, og heller bruke milliarder på å bygge opp en ny MPA-base 10 mil lengre sør, så er det vel naturlig at man foretar en totalanalyse hvor også kostnader og konsekvenser for øvrige departementer belyses og medtas i regnestykket?

I «vår» sak, hvor FD hevder at det over en tjueårsperiode totalt sett blir billigere å samlokalisere to skvadroner på Evenes, innebærer det at Samferdselsdepartementet bl.a. burde redegjøre for egne konsekvenser dersom Forsvaret vil trekke seg ut av Andøya Flystasjon, redegjøre for om infrastruktur etc. som bygges om/opprustes, og ikke minst redegjøre for hvordan utbyggingen av Evenes Flystasjon påvirker deres bygningsmasse, anlegg, rullebanenettet, avisingsanlegg, drivstoffanlegg osv. Avinor redegjorde i 2011 for en lang rekke kostnader som ville oppstå for dem dersom Evenes ble valgt som hovedbase for våre nye kampfly. Ikke én av disse kostnadene er medtatt i FD’s kalkyle for alternativet enebase Evenes, til tross for at det er stor grunn til å tro at de fleste av disse kostnadene vil gjøres gjeldende om MPA flyttes til dit.

FD hevder derimot at de ved å samlokalisere på Evenes sparer store driftskostnader fordi Avinor må overta driften av Andøya Flystasjon (som Stortinget gjennom sine merknader har vedtatt skal drives videre). Altså; når Forsvaret sparer penger fordi driften på Andøya skyves over på Avinor så tas det til inntekt, og når Avinor som en følge av forslaget påføres kostander på Evenes da utelates kostandene i regnestykket. I min verden kommer Avinors penger fra den samme pengeboken som Forsvarets penger kommer fra. Det er med andre ord ingen besparelse for «konsernet» Norge. Tvert imot.

Videre må for eksempel Kunnskapsdepartementet i en slik prosess redegjøre for hvor mange flere skoler/barnehager osv. som må bygges på Evenes når nær 300 ansatte etter planen skal ta med seg sine familier og flytte dit? Alternativet er å «gjenbruke» en splitter ny skole på Andenes i stedet for å bygge nye på Evenes. Disse kostnadene er heller ikke medtatt i tallene som er presentert for Stortinget.

Økt tilflytting til en kommune krever flere omsorgsinstitusjoner, flere helsebygg osv. Det burde være innlysende at gjenbruk av eksisterende bygg og anlegg på Andøya gir besparelser i forhold til å bygge nytt på Evenes. Jeg kan heller ikke se at omstillingsmidler i nedleggingskommunen er medtatt. Prosjektledelsen ville fått hard medfart i styret om dette var et konsern i det private næringsliv.

I fm Langtidsplanen (LTP-en) fikk FD utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse som har blitt kraftig kritisert, nettopp fordi den ikke belyser alle samfunnsmessige konsekvenser relatert til alternativene FD presenterte. FDs tall relaterer seg kun til kostander på innsiden av flyplassgjerdet, og knapt nok det.

Det ligger i sakens natur at Forsvaret ikke tjener penger, men driftes av tilførte midler. Midlene hentes fra «morselskapet» Norge. Jeg kan forstå at «avdelingen» Forsvaret har fokus på egne kostnader, men den som sitter med pengeboken for «morselskapet» Norge, og forvalter landets verdier, må jo se helhetlig på økonomien når Forsvaret foreslår endringer. Stortinget og regjering må kreve at det helhetlige økonomiske konsekvensene redegjøres for ved så store investeringer.

I min verden er dette opplagt, men jeg er som skrevet ikke økonom, og har nettopp vært vitne til en totalt uforståelig prosess i fm Stortingets vedtak om å følge Regjeringens forslag. Stortinget, som «konsernets» styre, burde returnert forslaget til Regjerningen og bedt dem redegjøre for alle økonomiske konsekvenser for de presenterte alternativene. Da først får man en god forvaltning av midlene «konsernet» Norge besitter.

Norge kan ikke styre mot enorme økonomiske tap bare fordi den ene avdelingen «Forsvaret» isolert mener å tro at de skal spare noen penger på de foreslåtte endringene.

Så kjære Finansminister; Hva er det jeg ikke har forstått? Er du enig i mitt resonnement? Hvis ikke ser jeg frem til et lynkurs i hvordan den offentlige forvaltingen foretar sine vurderinger og hvorfor det som er simple, logiske prosesser i det private næringsliv ikke er det i den offentlige forvaltningen.