– Å løpe fra eget ansvar

Leserinnlegg

Politisk ansvarsfraskriving for rus- og psykiatrisituasjonen, skriver Rødt i en uttalelse torsdag.


Rødt Sortland v/Kamilla Fossem, Christoffer Ellingsen og Johnny Torgersen:

– Politisk ansvarsfraskriving for rus- og psykiatrisituasjonen?

 

At de selv, gjennom sin avstemning, har gitt flertall for situasjonen, tar partiet ingen ansvar for. Skylden skal pålegges alle andre. Regjering, Høyre, FrP og ja sågar egne samarbeidspartnere har skylden. Men altså ikke Rødt selv.

Rødt redegjør for at de under behandlingen av kommunebudsjettet i Sortland  i utgangspunktet ikke ønsket å redusere bemanningen innen rustjenesten med en stilling. Derfor ønsket de å fjerne gratis halleie i Blåbyhallen.

Da man ikke fikk flertall for sitt forslag stod Rødt igjen med to alternativer:

Støtte Høyre og FrP i å videreføre stillingen, men også sørge for videreføringav gratis halleie i Blåbyhallen.

Eller støtte Ap, Sp, og Sv i gratis halleie i Blåbyhallen. Men legge ned stillingen innen rustjenesten.

Rødt valgte altså i en kuvending å støtte det man i utgangspunktet var imot og stemme imot det man egentlig var for. Fremfor å berge stillingen innen rusarbeidet, forhandlet man seg bort fra dette.

Fordi dette etter Rødts utsagn «var et mindre onde enn forslaget fra H/Frp»,forstå det den som kan.

Resultatet ble at flertallet, med AP, SV, SP og Rødt, i kommunestyret gikk inn for å fjerne den ene av de to stillingene og dermed reduserte den kommunale tjenesten innen rus.

Man kan gjerne mene at kommunen får for lite penger. Men som folkevalgt har manuansett et ansvar for å prioritere med de midler man til enhver tid har, og stå for de valg man selv tar. At Rødt er uenige i overføringene fra storting fritar dem ikke fra å forholde seg til virkelighet og ansvar i Sortland kommune.

I dag er dessverre virkeligheten slik at en stilling i rusarbeidet i Sortland er lagt ned, med støtte av Rødt.