Norsk olje- og gassproduksjon er den reneste og sikreste i verden. Olje og gass vil være uunnværlige råvarer i overskuelig framtid.

Illustrasjonsfoto  Foto: Øyvind Hagen - Statoil ASA

Leserinnlegg

Vi har en verden som trenger mer energi, samtidig som CO2 utslippene må reduseres.
I dag blir ca 80 prosent av verdens primærenergiproduksjon dekket av fossile energikilder som olje, gass og kull.

Norge står for 2 prosent av verdens produksjon av olje og 3 prosent av verdens produksjon av gass. Hvis Norge stenger ned sin produksjon vil andre land i verden raskt øke sin andel for å erstatte etterspørselen. Norge står for 1,5 promille for verdens utslipp. Derfor må hele verden bidra til å redusere verdens utslipp.

Gass er langt renere enn kull og gir store muligheter for å redusere utslipp. Å erstatte kull med gass i kraftproduksjonen er et enkelt, effektivt og billig grep for å kutte klimagassutslipp og bedre luftkvaliteten raskt. Utviklingen i Storbritannia og USA viser at det virker. Kombinasjonen av gass og vindkraft har bidratt til at CO2- utslippene i Storbritannia i 2017 var de laveste siden 1896. Det vil si før den industrielle revolusjonen startet.

40 % av gassen som Storbritannia bruker kommer fra Norge. I 2016 førte erstatning av kull med gass til at CO 2 utslippene fra kraftproduksjonen ble redusert med 25 millioner tonn CO2. det tilsvarer ca halvparten av de årlige CO2 utslippene i Norge. I USA har gass i stor grad bidratt til å redusere bruk av kull i elektrisitetsproduksjonen med over 500 millioner tonn de siste ti årene.

I verden øker etterspørselen etter olje og gass. Verden trenger mer energi. For å løfte flere ut av fattigdom.

Etterspørselsveksten etter energi er i vekstland. Forskjellen i verden er så store. En milliard mennesker er uten strøm. Energiveksten i verden er økt med 40% siden 2000. Gass slipper ut halvparten av CO2 enn kull. Kina har 1,5 mrd folk, og har en befolkningsvekst på mer enn 5 millioner pr år. Og har et energiforbruk basert på kull (90%).

Norge skal være en del av løsninga globalt for å løse de klimautfordringer som er. Det er ulike syn på hvordan energietterspørselen vil utvikle seg. Noe vil dekkes av fornybar energi som vind og sol. Noe vi heier på. Men det vil ikke være nok til å dekke den samla etterspørselen av verdens energiforsyning. I 2030 vil en ha behov for ca 110 millioner fat pr dag - i ytterligere produksjon.

Norge og Equinor opprettholder ambisjonen om å være verdensledende på produksjon av olje og gass med lave CO2-utslipp. I tillegg til å utrede flytende havvind, har Equinor som mål å fjerne hver fjerde gassturbin på plattformene i Norge gjennom energieffektivisering og elektrifisering i årene framover, der det bidrar til bedre lønnsomhet på feltene.

Noen har vedtatt en styrt avvikling fra 2035 som et klimatiltak. Et norsk stopp vil bidra til et snitt høyere utslipp andre steder i verden.

Norsk petroleumsproduksjon har lave utslipp og spiller en riktig rolle i verdens energiforsyningen. Gass til erstatning for kull er en rask og effektiv måte å få til store utslippskutt og er en del av løsningen når verdens land skal nå sine klimamål. Derfor mener jeg at norsk- olje og gassproduksjon må spille en viktig rolle i verdens energi- og råvaremiks i mange tiår fremover.

Men samtidig har vi som arbeider innen næringen et ansvar til å møte klimautfordringene. Vår samfunnskontrakt må bygge på at vi skal bli en del av løsningen på klimakrisen. Både gjennom forskning og utvikling, samt ny teknologi. Men også gjennom fangst og lagring av CCS for å redusere utslippene.

Samtidig som at en satser på fornybare prosjekter som havvind. For å redusere ytterligere utslipp fra eksisterende produksjon av olje og gass. Derfor er det ikke noe poeng i å stenge ned verdens reneste produksjon av olje og gass, som et klimatiltak, i Norge.