«Vi har ingen mjølkeprodusenter å miste»

Leserinnlegg

Vi har ingen melkeprodusenter å miste var en del av grunnlaget da Norsk Bonde- og Småbrukarlag gikk inn i jordbruksforhandlinger i vår. Vi er nå under 8000 produsenter i hele landet. Gårdsbrukene med melkeproduksjon er en av bærebjelkene i landbrukspolitikken og distriktene våre. Vi vet at det til nå har vært de minste som har gitt seg, solgt eller leid bort melkekvoten. Det kan ikke fortsette!

I de kommende forhandlinger om kvoteendringer for å redusere melkeproduksjonen må vi gå for prosentvise nedtrekk. Regjeringen Solbergs grep i 2014 med å øke kvotetak, omfordeling fra de mindre bruk til de større ved at de som produserer mest skal ha mest i tilskudd, og hennes grep om at Staten gikk fra 50% kjøpsandel til 20% ved kvotesalg, har ført til en enorm flytting av kvoter. Styring er tilnærmet ikke mulig og vi må prøve å komme oss ut av grøfta slik at gårdsbrukene ikke blir avvikla. Staten med landbruksministeren må ta ansvar for det de har stelt i stand!

Investeringsmidlene fra Innovasjon Norge ble i fjor prioritert til «15-30 kyrs-bruket» for ombygging for å styrke dyrevelferdstiltak som syke- og kalvingsbinge eller ombygging av båsfjøs til løsdrift. Prioriteringen er der i årets avtale også. Innovasjon Norge skal se til at det er gårdens samlede næringsgrunnlag som ligger til grunn for investeringsmidler. Det gis også spesielle investeringsmidler for bygging i tre. Dette må formidles ut til alle melkeprodusenter.

Tilbakemeldinger fra Innovasjon Norge Nordland er at det er de små og mellomstore melkebrukene som ved sine ombygginger oppnår tilstrekkelig økonomi, og i tillegg har lavest risiko ved sine investeringer. Det er en tilbakemelding som må slås opp på avisenes forsider sånn at vi en gang for alle kan slå fast at størst ikke nødvendigvis er best.

Nordland Bonde- og Småbrukarlag vil ta initiativ til at et samla landbruksmiljø de neste årene løfter fra livskraften til de små og mellomstore melkeprodusentene i Nordland. Vi inviterer journalister og media med på laget!