«Slik skal Øksnes Venstre endre eiendomsskatten i Øksnes»

Øksnes Venstre går til valg på å fjerne eiendomsskatten uten å kutte i tjenestene. Men det er noen forhold som er helt avgjørende for at vi skal klare å dekke inn inntektsbortfallet samtidig som vi skal rydde rom for bl.a. investeringer i et Skreiens hus med nytt basseng og fasiliteter for kulturelle aktiviteter m.m.
Leserinnlegg

Øksnes kommune driftes forbilledlig rimelig. Vi er blant de beste i klassen. Det er derfor utfordrende å kutte i tjenestene for å fjerne eiendomsskatten.

Øksnes Venstre vil at vi blant annet skal selge kommunal grunn for å fjerne eiendomsskatten for å få realisert viktige kommunale prosjekt og en veistandard vi alle kan være bekjent av.

– Vi vil benytte en prisgunstig finansieringsordning som mange kommuner og fylkeskommuner benytter.

Vi kan spare ca. kr.500.000 pr 100 mill. i lån ved å gå inn i sertifikat- og obligasjonsmarkedet.

Det er flere kommuner som finansierer seg på denne måten. Her kan nevnes Storfjord, Nordkapp, Vadsø, Bodø, Nordland Fylkeskommune, Finnmark Fylkeskommune, Ørsta, Volda, Melhus, Gjesdal, Rauma, Rissa, Inderøy, Harstad, Tromsø, Løten, Gausdal, Gran, Lenvik og mange flere. Vi bør også benytte denne muligheten.

– Øksnes Venstre vil at vi skal bruke fondsmidler, herunder Havbruksfondet til egenkapitalfinansiering ved nye investeringer.

I sum utgjør fondsavsetningene mer enn kr.20 mill. Vi vil ikke overføre penger fra drift til investeringer, men bruke av fondene til medfinansiering av bl.a. Skreiens hus. Ved en slik transaksjon sparer vi kr.400 000 stigende til kr.1.4 mill. i perioden 2020- 2022.

– Øksnes har i for liten utstrekning samarbeidet med andre kommuner for å få til besparelser.

Vi har en forventning om å kunne hente inn kr.1. mill. ved å samarbeide med andre kommuner om noen oppgaver.

Interkommunalt samarbeid har vist seg å være fordelaktig for mange kommuner – både når det gjelder økonomi og kvaliteten på tjenestene vi alle er avhengige av.

Interkommunalt samarbeid bidrar til økonomiske besparelser ved at det oppnås stordriftsfordeler som igjen gir rimelige og bedre tjenester til dere alle. Det er mulig på grunn av spesialisering og investering i felles anlegg og utstyr.

– Vi vil selge kommunal grunn.

Eiendommene Øksnes havnevesen disponerer er sentrale og ligger i havna på Myre, i Alsvåg og på Stø.  Det ble tatt takst av eiendommene i fjor, og de ble verdsatt til kr.214 mill.

Vi snakker om store verdier som nå kaster lite av seg – bare et par millioner i form av festeinntekter pr. år. Dette er sløsing med offentlige ressurser som vi kunne utnyttet bedre til beste for dere innbyggere!

Oversikt over områder med tilhørende takster:Det er offentlige kaier i alle havnene. Kaiene er ikke med i taksten og ikke salgbar siden de er finansiert med offentlige tilskudd. Men kaiene er med på å løfte verdien på bak-arealene.

Stortinget vedtok i juni ny havne- og farvannslov som åpner for utdeling av utbytte fra den kommunale havnevirksomheten.

Utbytteadgang vil stimulere til et mer aktivt eierskap, og kommunen kan bruke pengene til å finansiere andre kommunale oppgaver og tjenesteproduksjon til beste for dere alle.

Det er både i Øksnes’ og i nasjonens interesse å opprettholde en desentralisert havnestruktur med effektive havner. Visse forutsetninger må derfor være oppfylt før utbytte kan tas ut;

  • Det må holdes tilbake midler til å ivareta forsvarlig drift, vedlikehold og utvikling av havnevirksomheten.
  • Ved salg av eiendommer skal det gjøres avsetninger til nødvendige nyanlegg før utbytte kan tas.

– Taksten viser at Øksnes havnevesen er bunnsolid.

– Justert for taksten er godt over 200 millioner i det kommunale selskapet egenkapital. Selv et salg av tomter for eksempelvis 30 millioner, vil ikke rokkere nevneverdig ved soliditeten i Øksnes kommunes havnevesen.

Ved å realisere noe av verdiene vil vi ikke bare få fjernet eiendomsskatten, men også ha penger til bl.a. asfaltering og opprusting av begredelige kommunale veier.

– Sikring av arbeidsplasser er viktigere enn hvem som eier tomta!

Et gjentagende argument som benyttes til fordel for bortfeste til næringsdrivende, er at kommunen har god påvirkningsmulighet dersom kommunens bedrifter ser det som aktuelt å selge virksomheten, eller når selskap går konkurs.

Kommunen har allerede et velegnet verktøy for å ivareta offentlige interesser i form av reguleringsplaner. Kommunen styrer arealbruken gjennom slike planer, noe som både du, og alle andre må forholde seg til.

Loven legger til rette for gode medvirkningsprosesser når det lages reguleringsplaner, slik at både du, naboer og offentlige instanser blir hørt.

I en reguleringsplan bestemmer kommunestyret grad av utnytting, utforming og estetiske krav i planområdet. De setter også vilkår for vår bruk av arealene, bygninger og anlegg, eller forbud mot former for bruk.

Det står ikke den enkelte bedrift fritt å selge til andre formål enn det området er regulert til, og kommunen har ikke bedre styring med arealbruken ved bortfeste enn med reguleringsplaner. Du som innbygger må ikke leie tomt hos kommunen når du skal bygge hus. Heller ikke bedrifter burde være tvunget til å leie grunn når de skal bygge.

Skal vi sikre etableringer i Disktriks -Norge generelt og Øksnes spesielt, må vi legge til rette for at det kan skje, slik at vi får snudd befolkningsnedgangen. Vi må innrette oss på en måte som gjør at Øksnes foretrekkes i stedet for f.eks. Sortland som både bo – og etableringssted.

– Hensynet til arbeidsplasser er avgjørende for Øksnes Venstre.

Delitek henvendte seg til kommunen i vinter med ønske om å kjøpe sine festetomter.

De argumenterte med at de har et stort potensial for vekst, men det ville kreve kapitaltilførsel. For å få et best mulig utgangspunkt for å møte de mulighetene som ligger for Delitek, ønsker de å kjøpe tomtene som i dag er festet fra Øksens kommune.

Muligheten for finansiering vil være bedre ved å kunne vise til at bedriften eier tomten, og ledelsen fastholder at det ville trygge arbeidsplasser i Alsvåg, og på sikt kan det gi mulighet for økt sysselsetting ved bedriften.

Det er grunn til å anta at det er flere selskap som er i samme situasjon som Delitek, og som ser det som avgjørende å eie egen tomt for å sikre både bedrift og arbeidsplasser. Dette bør bedriftene få anledning til.

Rådmannen vurderer det også slik at Delitek må få anledning til å kjøpe festetomtene for at de skal kunne utvikle seg videre. Hun ser ikke at det er moment som taler for at tomtefestene ikke kan innløses.

Det er for Øksnes Venstre et spørsmål om pris og prissetting. Skal tomter selges skal det skje til takst. Dette er et førende prinsipp i Øksnes kommune som Havnestyret har fulgt. Alle som vil kjøpe må behandles likt!

– Høstens valg til styret i Øksnes havnevesen er veldig avgjørende.

Utdeling av utbytte foreslås av styret. Skal Øksnes Venstre få politisk gjennomslag for avvikling av eiendomsskatten, er det viktig at styreflertallet i Øksnes Havnevesen foreslår utdeling av utbytte. Sammensetningen av styret etter valget er derfor umåtelig viktig. Det er her viktig av vi får din hjelp og støtte. Det er viktig å få inn representanter med god økonomiforståelse.

– Venstre er opptatt av gode rammevilkår for de minste bedriftene og selvstendig næringsdrivende.

Venstre sitter i regjeringen som åpnet for muligheten til å utdele utbytte. Det sammen med utdelinger fra havbruksfondet vil være med på å sikre både kommuneøkonomien og en videre positiv utvikling som vi alle vil nyte godt av.

Den løsningen vi presenterer tør vi i all beskjedenhet hevde er den beste med tanke på å avskaffe eiendomsskatten uten å beskjære de kommunale tjenestene som vi alle på en eller annen måte er avhengige av.