«Spørsmål til budsjettbehandlingen i Formannskapet 28.11.»

Leserinnlegg

Til ordfører og kommunedirektør,

Under budsjettbehandlingen i Formannskapet torsdag 28.11 vil vi stille noen spørsmål. Jeg har forståelse for at flere av disse kanskje vil være vanskelig å svare på stående fot under møtet, og sender dem derfor inn nå sånn at man kan få forberedt svar til møtet.

At tallbudsjettet på drift mangler gjør det vanskelig å få oversikt over hvordan driftsmidlene disponeres. Det er derfor ønskelig med en redegjørelse over hvilke satsinger man faktisk legger opp til:

Spørsmål:

· Fagfornyelsen trer i kraft høsten 2020. Vil det være behov for nye læremidler, og er det satt av midler til dette?

· Hvordan oppfyller kommunen kravene i opplæringsloven rundt tidlig innsats i skolen? Hva er foreslått lærertetthet i 2020?

· Hvordan vurderes tilgjengeligheten av digitale læremidler og pc-er i sortlandsskolen?

· Ang. nedtrekk i spesialpedagogikk: Det nevnes at dette «vil kunne ha konsekvenser». Kan man redegjøre for dette nærmere? Hvordan er tilbudet i dag, og hva vil nedtrekket føre til?

· Ifølge budsjettfremlegget er det færre elever i SFO inneværende skoleår enn budsjettert. Er det gjort en evaluering av hvorvidt dette henger sammen med årets økte SFO-priser? Har man vurdert om en ytterligere prisøkning som foreslått vil føre til enda større frafall?

· Sortland legekontor tilbyr nå ekonsultasjoner. Hva er erfaringen, og ligger det fortsatt en satsing på dette?

· Hvordan rigges skolehelsetjenesten de neste årene? Anses tilbudet som godt? Har man vurdert ekonsultasjon også i skolehelsetjenesten?

· Hva vil bli konsekvensene av et redusert BPA-tilbud?

· Hva er de viktigste grepene man gjør innen velferdsteknologi?

· Hvilke grep gjør man for å drifte smartere og billigere i fremtiden i de ulike sektorene, blant annet ved hjelp av teknologi?

Så til investeringer.

· Kommunestyret har vedtatt at det skal utredes ny hallstruktur. Tidligere er det bevilget 300 000 til forberedende arbeid på hall.
Hvorfor er ikke hall prioritert de neste fire årene, i tråd med de politiske føringene? Har bevilgninger til hall blitt vurdert, og hvilke beløp var det i tilfelle snakk om? Er de 300 000 til forprosjekt brukt?

· Kommunedirektøren har gjentatte ganger, både i orienteringer av kommunale bygg og ikke minst i skolestrukturutredningen, anbefalt at det bygges ny Sortland Barneskole.
Dette ble også vedtatt i Kommunestyret 13.6.2019 og igjen 7.11.2019.
Når ser man for seg å starte med prosjekteringen av dette? Hva vil nødvendig beløp være for 2020 for å komme i gang med prosjekteringen?

Til slutt:

· I Kommunestyret 13.12.2018 ble det vedtatt at man skulle jobbe for et positivt driftsresultat på 1,5 % innen utløpet av økonomiplanperioden. Hvordan kan man da nå legge opp til et mål på 0,1 % i samme periode? Anses dette å være forsvarlig?

Ber forøvrig om at tallbudsjettet på drift sendes til kommunestyrets medlemmer så snart det foreligger.