«Prosesser og demokrati»

Leserinnlegg

Utdanningsforbundet Øksnes registrerte at Formannskapet 5. november sendte Rådmannens budsjettforslag ut på høring uten endringer. Dette syntes vi virker noe påtakelig når flertallet i samme Formannskap under høstens valg har gitt uttrykk for at dette ikke er et budsjett som de kan stå inne for. Posisjonen har gjennom både valgkamp og i media sagt at de ikke vil bruke eiendomsskatt som inntekt til kommunen.

En høring på et budsjett som ikke viser hva, og hvor flertallet av politikerne egentlig tenker å vedta sparinger er for oss litt vanskelig å forhode oss til. Vi kan ikke anta at det er reelle tall, eller politikk, vi forholder oss til. Ved å bruke dette budsjettet til høringsrunde forekommer det Utdanningsforbundet at vi bare får mindre tid til å komme med innspill på det som egentlig vil komme opp til vedtak.

Utdanningsforbundet stiller derfor som spente tilhørere på formannskapsmøtet 26. november. Vi må gå skuffet der fra. Heller ikke denne gangen åpner posisjonen opp for hvordan de tenker å gjennomføre kommunens oppgaver. Posisjonen velger fremdeles å «holde kortene tett til brystet».

Slik vi i Utdanningsforbundet ser det, er det ikke mulig å holde seg innenfor det foreslåtte budsjett uten eiendomsskatt. Ved å «fryse» eiendomsskatten på dagens nivå vil vi måtte spare ytterligere ca 3.9 millioner for 2020. Vi regner med at skole og kultur fremdeles vil måtte stå for nærmere 34% av innsparingene. Dette vil i så fall bety at det må vedtas ytterligere innsparinger for skole og kultur. Hvordan man skal gjennomføre slike sparinger fremkommer ikke av det forslaget som nå har gått videre.

Ved å fjerne allerede vedtatt eiendomsskatt, må skole og kultur kunne påregne å redusere sitt budsjett med ytterligere millioner i kommende år. Utdanningsforbundet ser med bekymring på hvordan dette skal gjennomføres. Hvilke rammer vil man måtte jobbe innenfor kommende periode? Vil det bety kutt i stillinger? Må vi regne med nedleggelser?

Det blir en merkelig situasjon der vi bare kan spekulere, og føler at vi har få eller ingen muligheter til innspill. Ingenting ulovlig er gjort, men vi kjenner like fullt på en slags maktesløshet fordi vi ikke blir gitt reelle muligheter for innspill, muligheter til å bli hørt. Det er vanskelig å fri seg fra en farlig tanke om at dette er bevisst strategi for å få gjennom et budsjett med minst mulig «støy» og dramatikk. For det er vel neppe slik at posisjonen ikke allerede har en plan?

Det er ikke til å komme fra at vi er skuffet. I Forskrift om årsbudsjett heter det i § 3. Innstilling til årsbudsjett at: «Innstilling til årsbudsjett skal legges ut til alminnelig ettersyn tidlig nok til at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte forslag og senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret eller fylkestinget.» (https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1423/§3) . Vi i utdanningsforbundet mener at det som nå skjer i forbindelse med fremlegging av budsjett og høring av dette, ikke samsvarer med de positive signaler posisjonen fremmer om samarbeid, åpenhet og forutsigbare prosesser.