«Er behovet for renovering av vann- og avløpsnettet over Sandviksbakken reelt?»

Jørn Martinussen i Øksnes Venstre spør om behovet for renovering av vann- og avløpsnettet over Sandviksbakken er reelt, eller blir det brukt som et påskudd for å etablere ei permanent veiløsning over Sandviksbakken?
Leserinnlegg

Administrasjonen har ikke anbefalt at vann– og avløpsnettet over Sandviksbakken må skiftes ut. Basert på den kunnskapen som foreligger er det ikke behov for å gjøre noe med nettet.

Teknisk hovedutvalg ivrer for å få renovert vann og avløpsnettet som ligger i Halvar Rasmussens vei. I siste hovedutvalgsmøte var der kun en sak til behandling – asfaltering over Sandviksbakken. Nå skal de bruke betydelige beløp på oppgradering av vann – og avløpsnettet som ligger i veien før ei asfaltering, det til tross for at det ikke er nødvendig. De kommunale avgiftene er allerede høye, og ved å gjøre dette økes de kommunale avgiftene enda mer.

Hovedutvalget har intet mindre enn pålagt administrasjonen å justere konkurransegrunnlaget som skal benyttes når asfalteringen skal ut på anbud, slik at det de hevder er et behov for renovering blir ivaretatt.

Jeg har bedt om en redegjørelse fra administrasjonen om det foreligger et slikt behov, og tilbakemeldingen er at det i Halvar Rasmussens vei ikke har vært driftsmessige problemer som tilsier snarlig utskifting av VA-anlegg. Alderen er heller ikke avskrekkende.

Administrasjonen planlegger utskiftinger i kommunen der det har vært større driftsutfordringer som vannlekkasjer, tilstopping av avløpsnett, kapasitetsproblemer med mer. En slik måte å drive utskifting på sparer kommunen og skattebetalerne for unødige utgifter, siden kommunen får mindre uforutsette hendelser og færre kostbare reparasjoner. Kommuneøkonomien er ikke en Sareptas krukke som man kan hente penger fra, og man kan ikke annet enn å bifalle administrasjonens fornuftige måte å tenke økonomiske besparelser på.

Er det ingen eller få vannlekkasjer over år, vil ikke ledningsstrekk bli prioritert skiftet ut når det heller ikke er et behov for kapasitetsøkning for å øke vannmengden. Det er få vannlekkasjer og ikke behov for kapasitetsøkning i området, og Halvar Rasmussens vei er derfor ikke tatt inn i vedtatte hovedplan VA i perioden fram til 2026.

Men upåaktet av kommunestyrevedtak setter hovedutvalget seg i førersetet og kjører sitt eget løp. Når de ikke finner belegg for det de gjør i administrasjonens utredninger eller kommunestyrevedtak, viser de til det de kaller kommunestyrets styringssignal som de fortolker etter eget forgodtbefinnende. Dette kan vanskelig forstås på annen måte enn at de ikke vil ha ny vei langs innløpet til Myre havn.